معرفی زون های زیستی و ریز رخساره های رسوبات کنیاسین _ سانتونین در تاقدیس بنگستان (برش تنگ بولفارس)

معرفی زون های زیستی و ریز رخساره های رسوبات کنیاسین _ سانتونین در تاقدیس بنگستان (برش تنگ بولفارس)

 

هاله رضائیان، کارشناسی ارشد زمین شناسی – چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان، haleh20@ gmail.com

 حسین وزیری مقدم، دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان (استاد راهنما)، Avaziri730@ yahoo.co.uk

 عزیزالله طاهری، دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه شاهرود (استاد راهنما دوم)

 علی غبیشاوی، دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب (استاد مشاور)

 چکیده :

  موضوع این مقاله معرفی زون های زیستی و ریز رخساره های رسوبات کنیاسین _ سانتونین و مدل رسوبی حوضه ی رسوبگذاری در تاقدیس بنگستان (برش تنگ بولفارس) می باشد. 5 زون زیستی شناسایی و معرفی گردید شامل:

 زون زیستی 1:Chara – ostracods zone که به سن کنیاسین است.

 زون زیستی 2:Valvulammina – Dicyclina assemblage zone

 زون زیستی 3: Rotalia cf. skourensis- Algae assemblage zone

 زون زیستی 4: Dicarinella concavata interval zone

 زون زیستی 5: Dicarinella  asymetrica total range zone، به سن سانتونین تا کامپانین آغازی. 9 ریز رخساره دررسوبات مورد مطالعه شناسایی گردید که در محیط های مختلف از دریاچه ای – قاره ای (ریز رخساره ی 1)، شلف داخلی (ریز رخساره های 5،4،3،2)، شلف میانی (ریز رخساره های 6، 7) تا شلف خارجی (ریز رخساره های 8، 9) ته نشست شده اند. مدل رسوبی بخش دریایی توالی شلف باز( Open shelf )  می باشد.

 کلید واژه ها: میکرو فاسیس، بایوزوناسیون، کنیاسین، سانتونین، تنگ بولفارس، زون زاگرس

کلید واژه ها: فارس