پالئوژئوگرافی و پالئوبیوژئوگرافی نهشته های تریاس بالا در ایران مرکزی (کاشان-زفره)

پالئوژئوگرافی و پالئوبیوژئوگرافی نهشته های تریاس بالا در ایران مرکزی (کاشان-زفره)

◊◊◊◊◊◊◊

مصطفی اسدی- کارشناس ارشد چینه شناسی و کارشناس فسیل شناسی – پژوهشکده علوم زمین –

mostafa.asadi61@yahoo.com

منوچهر شاهمردای - کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی – پژوهشکده علوم زمین-manouchehr.shahmoradi@yahoo,com                                                                 

دکتر ابراهیم قاسمی نژاد-عصو هیئت علمی پردیس علوم دانشگاه تهران-eghasemi@khayam.ut.ac.ir                

     دکتر علی آقانباتی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین –

دکتر طیبه محتاط- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

 در این مطالعه برشهای کوه چال سفید (کاشان) و کوه­زرد (زفره) در منطقه اصفهان مورد مطالعات پالئوپالینولوژی قرار گرفت. از نهشته­های برش کوه چال سفید با ستبرای 1750 متر تعداد 75 نمونه  و از نهشته های کوه زرد با ستبرای 1820 متر تعداد 25 نمونه برای مطالعات پالینولوژی برداشت گردید. با مطالعه بر روی داینوفلاژله ها و گرده و هاگ ها در این دو برش نتایج زیر حاصل گردید:

با مطالعه و شناسایی سیست داینوفلاژله ها در این دوبرش بیشترین قرابت با سازند میانکوهی در کپه­داغ را نشان می دهد به طوری که جنس هایی که بانام Genus Indet در آن برش معرفی شده اند با شباهت بسیار زیاد در این دو برش قابل شناسایی بوده اند که می تواند نشان دهنده محیط رسوبی یکسان دو برش در زمان تریاس پسین باشد. همچنین جنسSverdrupiella  که با سه گونه در این برشها شناسایی گردید از لحاظ سنی از منطقه اروپا و قطبی کانادا  گزارش شده است و در سن رتین از استرالیا گزارش نشده است که این مورد نیز مویدی بر جغرافیای دیرینه مرتبط این منطقه با منطقه جنوب اروپا می­باشد.

با مطالعه گرده و هاگ ها در این دو برش و با توحه به اینکه بیشترین وجود گرده و هاگ ها در این برش به زمان نورین تعلق دارد. مقایسه گرده و هاگ ها در این برش و دیگر مناطق در زمان نورین بیشترین قرابت را با منطقه استرالیا دارا می باشد.

بنابراین این نهشته ها در زمان نورین شباهت به مناطق استرالیا و در زمان رتین شباهت به مناطق اروپا دارد.

 کلید واژه ها:پالئوژئوگرافی- تریاس بالا- پالینومورف- ایران مرکزی- کاشان- زفره

کلید واژه ها: اصفهان