بررسی مرز اشکوب های باتونین – کالووین سازند دلیچای به روش مغناطیس دیرینه با نگرشی بر آمونیت ها -در شمال جاجرم -

بررسی مرز اشکوب های باتونین – کالووین سازند دلیچای به روش مغناطیس دیرینه با نگرشی بر آمونیت ها -در شمال جاجرم -

◊◊◊◊

محمد پاک­ نیا1، حبیب علیمحمدیان2، محمود رضا مجیدی­ فرد3، سید علی آقانباتی4، جعفر صبوری5

1-دانشجوی کارشناسی ارشد چینه ­شناسی و فسیل­شناسی، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور

Mohammad.paknia@yahoo.com

2-دکتری کرونولوژی از دانشگاه پنجاب چندیگرهند، کارشناس و مسئول آزمایشگاه محیط و دیرینه مغناطیس سازمان زمین شناسی کشور

halimohammadian@gmail.com

3-دکتری چینه ­شناسی و فسیل­ شناسی از دانشگاه ورتسبور­گ آلمان، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین

m_majidifard@yahoo.com

4-دکتری چینه­ شناسی و فسیل­ شناسی از دانشگاه گرونبل فرانسه

Agha@yahoo.com

5-کارشناس ارشد چینه­ شناسی و فسیل­ شناسی، کارشناس سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی­کشور

jafarsabouri@yahoo.com

 

◊◊◊◊

چکیده :

 با توجه به برداشت های صحرایی صورت گفته در برش گل بینی شمال جاجرم، تعداد 13 زون آمونیتی در این برش و در محدوده آشکوب های ژوراسیک میانی (باتونین – کالووین)  شناسایی گردید. همچنین، مطالعات فسیل شناسی پیشین در این برش، فسیل و گونه شاخص مرز این دو اشکوب را مشخص نموده است. بر این اساس، به منظور انجام مطالعات دیرین مغناطیس در­این مرز، تعداد 155 نمونه مغزه رسوبی از لایه های سنگ آهکی و سنگ آهک مارنی که 84 متر از 106 متر برش مورد نظر را شامل می­شود، توسط دستگاه مغزه­گیر پرتابل، تهیه و در­آزمایشگاه دیرین مغناطیس مورد بررسی قرار گرفت. مراحل کار­آزمایشگاهی شامل: اندازه­گیری میزان پذیرفتاری مغناطیسی، اندازه­گیری مغناطیس بازماند طبیعی، آزمایش روند تغییر پذیرفتاری مغناطیسی در برابر افزایش درجه حرارت، مغناطیس­زدایی به روش حرارتی و میدان متغیر می باشد. با تکیه بر روش های آزمایشگاهی، مقادیر مربوط به زوایای میل Inclination)) و انحراف مغناطیسی (Declination) سنگ­ها در زمان نهشته شدن رسوبات، قطبیت های عادی و معکوس مربوط به نمونه ها و متوسط میزان انباشت رسوب (نرخ رسوبگذاری) در این برش تعیین گردید. به علاوه، نتایج مربوط به­قطب های عادی و معکوس به دست آمده از اشکوب­های باتونین-کالووین در این برش، با مرز زیستی همین برش و با نتایج مشابه مرز باتونین-کالووین مطالعه شده کشورهای آلمان و روسیه همخوانی دارد.

 

کلید واژه ها: دیرینه مغناطیس، جاجرم،دلیچای، ژوراسیک، باتونین – کالووین، آمونیت.

کلید واژه ها: خراسان شمالى