معرفی سه گونه از اندام های تولیدمثلی راسته بنتیتال ها و کونی فرال ها برای اولین بار از معدن پروده، طبس

معرفی سه گونه از اندام های تولیدمثلی راسته بنتیتال ها و کونی فرال ها برای اولین بار از معدن پروده، طبس

◊◊◊◊◊◊◊

فاطمه واعظ جوادی، عضو هیئت علمی بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز،fatemehjavadi19@yahoo.com

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده:

گونه های ماکروفسیل گیاهی در معدن پروده طبس به سازند نایبند (بخش قدیر) با سن رتین تعلق دارند. تعداد 23 گونه از بخش قدیر سازند نایبند مورد شناسایی قرار گرفت. گونه Weltrichia primaeva (گل نر)، Williamsonia sp. (گل ماده)  به عنوان اندام های زایشی راسته بنتیتال ها و گونه Carpolithes sp. به عنوان دانه بازدانگان (سیکادالها یا کونی فرال ها) برای اولین بار از معدن پروده طبس با سن رتین گزارش می شوند. حضور گسترده اندام های زایشی در سازند نایبند معدن پروده حاکی از زمان گل دهی و دانه پراکنی گیاهان فسیل در زمان تریاس پسین بوده است.

کلید واژه ها: ماکروفسیل گیاهی، راسته بنتیتال ها، معدن پروده، طبس، ایران مرکزی.

کلید واژه ها: خراسان رضوى