زیست دیرینه شناسی بند پایان کرتاسه سه اصفهان بر اساس حضور فسیل میگوی Huhatanka iranica n. sp.

زیست دیرینه شناسی بند پایان کرتاسه سه اصفهان بر اساس حضور فسیل میگوی Huhatanka iranica n. sp.

◊◊◊◊◊◊◊

 مهدی یزدی*، علی بهرامی* و فرانسیسکو وگا**

·         دکترای چینه و فسیل (دانشگاه مک کواری استرالیا). استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان yazdimehdi@yahoo.com

·         دانشجوی دکترای چینه و فسیل. گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

·         استاد دیرینه شناسی انستیتوی زمین شناسی دانشگاه سیروداد مکزیک

 ◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

نهشته های آلبین (کرتاسه) در اصفهان (ایران مرکزی) بقایای خوب حفظ شده بند پایان خرچنگ ها و میگو ها (بند پایان) رادر بر دارند. شرایط مناسب زیست دیرینه از قبیل: نور کافی و مواد مغذی در آب دریا در آلبین باعث گردیده که: کرم های دریائی پلی تکا مخصوصا راتورالیا، اسکافوپودا، دوکفه ای ها، خارپوستان و در نهایت گروه نادر میگو ها نیز فسیل شوند. در آلبین کلاه قاضی اصفهان جنس: Notopocorystes قبلا از خرچنگ ها معرفی شده واز میگو ها جنس: Huhatanka  برای اولین بار از آلبین سه اصفهان نیز معرفی می گردد. حضور کرم دریائی Rotularia بهمراه این میگو گویای عمق کم آب و انرژی زیاد محیط باشد. در منطقه سه لایه دارای میگو حاوی بقایای: خارپوستان، دو کفه ای ها و آمونیت های البین نیز می باشد. کرم دریائی Rotularia در منطقه کپه داغ نیز در زمان آپتین-آلبین قبلا گزارش گردیده است. همزیستی کرم های دریائی با گروه بند پایان از: ترکیه، انگلستان و مکزیک معرفی شده است. این مدل کاربردی در ردیابی و شناسائی بند پایان فسیل در نقاط دیگر ایران و جهان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مسئله می تواند در فیلوژنی این گروه نادر از بندپایان بکار برده شود.

 کلید واژه ها: بند پایان، آلبین، میگو، Huhatanka و کرم کربناته Rotularia

کلید واژه ها: اصفهان