تلفیق میکروفاسیس و پالینوفاسیس به منظور شناسایی تغییرات نسبی سطح آب دریا، مثالی از سازند گرو

تلفیق میکروفاسیس و پالینوفاسیس به منظور شناسایی تغییرات  نسبی  سطح آب دریا، مثالی از سازند گرو

◊◊◊◊◊◊◊

 امیر نظری بدیع ، کارشناسی ارشد چینه وفسیل شناسی دانشگاه تهران ، a.nazaribadie@gmail.com

ابراهیم قاسمی نژاد رائینی، دکتری چینه وفسیل شناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ، eghasemi@khayam.ut.ac.ir

مهدی صرفی، دانشجوی دکتری چینه وفسیل شناسی دانشگاه تهران،sarfi64@gmail.com

امین نوید طلب، کارشناسی ارشد رسوب شناسی دانشگاه تهرانّ،navidtalab@gmail.com

 ◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

 سازند گرو در برش تنگ هفت شامل 703 مترشیل، آهک و آهک آرژیلیتی مربوط به حوضه اینتراشلفی می باشد . شناسایی 5 میکروفاسیس و 4 پالینوفاسیس با استفاده از فاکتورهای رسوب شناسی و دیرینه شناسی منجر به ترسیم منحنی نوسانات سطح آب دریا در زمان نهشت گردید، برپایه اطلاعات به دست آمده یک روند کلی کم عمق شونده به سمت بالا در سازند گرو در برش تنگ هفت شناسایی گردید .

 

کلید واژه ها: سازند گرو، حوضه اینتراشلفی، میکروفاسیس، پالینوفاسیس، نوسانات سطح آب، برش تنگ هفت