یافته های نوین در زیست چینه نگاری سازند تیزکوه دربرش میانکوه قزوین

یافته های نوین در زیست چینه نگاری سازند تیزکوه دربرش میانکوه قزوین

◊◊◊◊◊◊◊

*دکتر  پروانه روزبهانی ، استادیار زمین شناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد Dr.roozbahani@gmail.com

لیلا یوسفوند ، کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده

 در این تحقیق ویژگیهای زیست چینه‌ای وسنگ چینه‌ای سازند تیزکوه در برش میانکوه  واقع در جنوب خاور شهر قزوین مورد مطالعه قرار گرفته است.بر اساس این مطالعات ضخامت سازندتیزکوه در برش مورد مطالعه 106/45.متر بوده عمدتا از نهشته های آواری و کربناته مرکب ازگنگلومرا- ماسه سنگ – ماسه سنگ آهکی - سنگ آهک و دولومیت تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند آهکی لاربه صورت ناپیوستگی زاویه دار(angular unconformity) و مرز بالایی آن با سنگ اهکهای اگزوزیردار مربوط به  سنومانین پیشین به صورت ناپیوستگی فرسایشی( disconformity )می باشد.از این سازند بر اساس مطالعات صورت گرفته  25جنس و 13 گونه فرامینیفرای بنتیک ، 7جنس و 3 گونه  جلبک اهکی  به همراه شماری غیرفرامینیفرا شناسایی گردیده است.بر پایه حضور، تجمع و گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای شاخص شناسایی شده از آن  نیز  یک زون زیستی تجمعی   (Assemblage  zone) برای آن در نظر گرفته  شد که عبارت است از:  

  Mesorbitolina texana – Vercorsella arenata -  Orbitolina  Ass.zone

بر مبنای زون زیستی  معرفی شده سن سازند تیزکوه  در برش مورد مطالعه  آپتین (آپتین پسین ) پیشنهاد می گردد.

واژه­های کلیدی: زیست چینه نگاری . میانکوه . سازند تیزکوه . قزوین

کلید واژه ها: قزوین