زیست چینه نگاری رسوبات کرتاسه پسین در برش جنوب چالوس بر اساس روزن بران

زیست چینه نگاری رسوبات کرتاسه پسین در برش جنوب چالوس بر اساس روزن بران

 ◊◊◊◊◊◊◊

 سمیرا خراسانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،

بهاءالدین حمدی ، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

رسوبات کرتاسه پسین در برش جنوب چالوس با ضخامت 6/1585 متر، بیشتر از سنگ آهک، سنگ آهک مارنی و مارن تشکیل شده است  که توسط 3 متر سیلتستون  قرمز رنگ در قاعده، بر روی منشورهای بازالتی منتسب به چالوس به صورت ناپیوسته آذرین پی (Nonconformity) قرار گرفته و در ترانشه کنار جاده اغلب توسط واریزه ها پوشیده شده است. رسوبات کرتاسه پسین در برش مورد مطالعه به 5 واحد سنگ چینه ای تفکیک گردید. سن این رسوبات براساس مطالعه میکروفسیل ها به ویژه روزن بران، کنیاسین پسین- ماستریشتین تعیین گردیده است. بررسی زیست چینه نگاری رسوبات کرتاسه پسین در برش مورد مطالعه منجر به معرفی 7بیوزون براساس (Michele Caron,1985) گردید که عبارتند از:

بیوزون1 :Zone  Hedbergella holmdelensis _ Dicarinella concavata Interval به دیرینگی کنیاسین پسین (Late Coniacian)

بیوزون2 : Dicarinella asymetryca Total Range Zone به دیرینگی سانتونین (Santonian)

بیوزون3 : Globotruncanita elevata Total Range Zone به دیرینگی کامپانین پیشین

(Early Campanian)

بیوزون4 : Globotruncanita elevata Globotruncanita calcarata Interval Zone به دیرینگی کامپانین میانی – کامپانین پسین  (Middle Campanian_Late Campanian)

بیوزون5 : Globotruncanita calcarataGansserina gansseri Interval Zone به دیرینگی ماستریشتین پیشین (Early Maastrichtian)

بیوزون6 : Gansserina gansseri Total Range Zone به دیرینگی ماستریشتین پسین

Maastrichtian) (Late

بیوزون7 : Abathomphalus mayaroensis Total Range Zone به دیرینگی ماستریشتین پسین Maastrichtian) (Late

کلید واژه ها: مازندران