معرفی آثار گیاهی منطقه زغالدار کمر مهدی (جنوب و جنوب غرب طبس)

معرفی آثار گیاهی منطقه زغالدار کمر مهدی (جنوب و جنوب غرب طبس)

حسین خسروی : دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش چینه و فسیل شناسی دانشگاه آزاد طبس (hossein_kh53@Yahoo.com)

مرتضی جلالی فرد :دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش چینه و فسیل شناسی دانشگاه آزاد طبس(tabaslearning @gmail.com)

چکیده

سازند مزینو (هجدک) با ضخامت  بیش از  600 متر از رسوبات آواری شامل ماسه سنگ، سیلت استون ، شیل همراه با لایه های زغالی در منطقه کمر مهدی واقع در جنوب شهر طبس (ایران مرکزی) رخنمون داشته ماکروفسیل های گیاهی محدوده میانی این سازند مورد مطالعه سیستماتیک قرار گرفته و 21 جنس و 40 گونه از شاخه فیلیکوفیتها (جنس فلبوپتریس )، شاخه سیکادوفیتها ( جنس آنوزامیت ، اتوزامیت،  پتروفیلوم ، پتیلوم فیلوم ، نیلسونیوپتریس ، کتینیس ، نیلسونیا)،  شاخه کنیفروفیتا (جنس پدوزامیت) شناسایی شده و از این منطقه گزارش می گردد. بر اساس استراتیگرافی رسوبات منطقه و گونه های فسیلی شناسایی شده سن این فسیلها  ژوراسیک زیرین – میانی مطابقت داشته و مطالعه پالئو اکولوژی حاکی از آن است که مجموعه گیاهی مربوط به محیط های میانی تا بالایی دامنه ای با رطوبت متوسط  می باشد.

کلید واژه:

سازند مزینو ، ماکروفسیل گیاهی ، کمر مهدی،  طبس ، فیلیکوفیتها ، سیکادوفیتها

کلید واژه ها: خراسان رضوى