تعیین ویژگی های فیزیکی تراورتن­ها با استفاده از سرعت عبور موج P

تعیین ویژگی های فیزیکی تراورتن­ها با استفاده از سرعت عبور موج P

سامان کارگریان1، محمدحسین قبادی2، حسن محسنی3، غلامرضا خانلری1

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

Samankargarian85@yahoo.com

دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

amirghobadi@yahoo.com

Khanlari@basu.ac.ir

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

mohseni@basu.ac.ir

 

چکیده:

آزمایش­های تعیین تخلخل، دانسیته، نسبت تخلخل و جذب آب و سرعت عبور موج P روی پنج تیپ مختلف تراورتن انجام شد. بین سرعت عبور موج P و تمامی ویژگی های فیزیکی سنگ ارتباط قوی به دست آمد. بیشترین ضریب همبستگی به دست آمده با تابع درجه دوم مطابقت می­کند. در انتها معلوم شد که ویژگی­های فیزیکی به دست آمده از روی تراورتن­ها آزمایش شده را می­توان از روی سرعت عبور موج P تخمین زد. اعتبار معادلات نتیجه شده را باید برای سایر تراورتن­ها نیز کنترل کرد. بنابراین معادلات داده شده احتمالا مخصوص شیوه آزمایش ونوع سنگ ها، درجه اشباع و حضور صفحات لایه بندی است.

کلمات کلیدی: سرعت عبور موج P، تراورتن، ویژگی های فیزیکی