تأثیر ناهمسانگردی بر رفتار مهندسی سنگ­های دگرگونی درجه حرارات پایین (نمونه موردی اسلیت)

تأثیر ناهمسانگردی بر رفتار مهندسی سنگ­های دگرگونی درجه حرارات پایین (نمونه موردی اسلیت)

امین جمشیدی، دانشجوی دکتری زمین­شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، jamshidi.geo85@yahoo.com

محمدرضا نیکودل، عضو هیأت علمی گروه زمین­شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

عباس باغبانیان، دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین­شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

سیامک بهاروند، عضو هیأت علمی گروه زمین­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم­آباد

 

چکیده :

ناهمسانگردی رفتار مهندسی سنگ را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهد. سنگ­های دگرگونی از جمله شاخص­ترین سنگ­های ناهمسانگرد به شمار می­آیند و شدیدترین ناهمسانگردی در سنگ­های دگرگونی ناحیه­ای درجه پایین دیده می­شود. ارزیابی و دستیابی به میزان ناهمسانگردی بر روی رفتار مهندسی سنگ­ها در تعیین فاکتورهای طراحی مهندسی ضروری است زیرا تغییر رفتار مهندسی ناشی از وجود ناهمسانگردی در سنگ به هیچ وجه قابل اغماض نیست. در این تحقیق ضمن مطالعه خصوصیات سنگ­شناسی، فیزیکی و مهندسی نمونه­هایی از اسلیت­ها، تاثیر ناهمسانگردی بر رفتار مهندسی اسلیت­ها بررسی شده است. ویژگی­های مهندسی شامل مقاومت کششی برزیلین، مقاومت فشاری تک­محوری و مقاومت فشاری سه­محوری است در زوایای مختلف تورق نسبت به محور بارگذاری (0، 30، 45، 60، و 90) آزمایش و تعیین شده­اند. نتایج آزمایش­ها نشان می­دهند که درجه ناهمسانگردی در اسلیت بالا است و رفتار مهندسی شدیدا تحت تاثیر ناهمسانگردی است.

کلید واژه­ها: ناهمسانگردی، رفتار مهندسی، اسلیت

کلید واژه ها: سایر موارد