تخمین مقاومت فشاری تک­­محوره سنگ مگنتیت معدن گل­ گهر با استفاده از آزمون‌های غیر مخرب

تخمین مقاومت فشاری تک­­محوره سنگ مگنتیت معدن گل­گهر با استفاده از آزمون‌های غیر مخرب

حامد بوستان­زر، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، Hboustan@yahoo.com

کوروش شهریار، دکتری معدن از دانشگاه فنی استانبول ترکیه، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر، K.shahriar@aut.ac.ir

قاسم ستاری، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ­جنوب، قرب قائم، موسسه مهندسی رهاب، Ghasem.sattari@gmail.com

سید رحمان ترابی، دکتری معدن از دانشگاه NSW استرالیا، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، Rtorabi@modares.ac.ir

حمیدرضا محمدی، کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، شرکت سنگ آهن گل­گهر، Hamid_azizabadi@yahoo.com

 چکیده :

مقاومت فشاری تک­ محوره یکی از مهمترین پارامترهایی است که در اکثر پروژه های مهندسی سنگ برای مطالعات مکانیک سنگ به عنوان آزمایش پایه مورد نیاز بوده و تعیین می­گردد. انجام دقیق این آزمون با وجود ظاهری ساده، مشکل، زمانبر، گران و مستلزم تخریب نمونه تهیه شده می‌باشد، لذا در سال­های اخیر کوشش هایی مبنی بر تخمین این پارامتر با استفاده از آزمون­های ساده و غیر مخرب نظیر چکش اشمیت، سرعت موج و ... به وسیله محققین مختلف انجام گردیده و به این منظور روابط مختلفی نیز ارائه شده است. این مقاله با استفاده از داده­های حاصل از انجام آزمون­های آزمایشگاهی بر روی نمونه­های سنگ مگنتیت معدن شماره یک گل­گهر، روابطی جهت تخمین مقاومت فشاری تک محوره با استفاده از آزمون­های غیر مخرب شامل عدد سختی اشمیت، سرعت موج طولی و عرضی و نیز مدول دینامیکی ارائه می­دهد. برای تعیین ارتباط بین مقادیر حاصل از انجام آزمایش­ها، از مدلسازی ریاضی استفاده شده است. بررسی­های آماری نشان دهنده روابط غیر خطی میان این پارامترها با مقاومت فشاری تک­محوره با ضرایب همبستگی 79/0، 67/0، 66/0 و 69/0 می­باشد. همچنین به منظور بررسی تاثیر همزمان این پارامترها در تخمین مقاومت فشاری تک­محوره رابطه چند متغیره میان آنها مورد بررسی قرار گرفت که منجر به بهبود ضریب همبستگی به میزان 85/0 گردید. با توجه به ضرایب همبستگی و مقایسه اختلاف میان مقادیر تخمینی و آزمایشگاهی موجود، روابط بدست آمده دارای دقت قابل قبولی می­باشند و می‌توان با استفاده از آنها از انجام آزمایشات مخرب، پرهزینه و وقت­گیر برای تعیین پارامترهای مکانیک سنگی اجتناب نمود.

کلید واژه­ها: مقاومت فشاری تک محوره، آزمون­های غیر مخرب، سنگ مگنتیت، معدن گل‌گهر

 

کلید واژه ها: کرمان