بررسی پارامترهای مقاومتی خاک های رسی حاوی ناخالصی آهکی طبیعی

بررسی پارامترهای مقاومتی خاک های رسی حاوی ناخالصی آهکی طبیعی

1.مبینا موذنی، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، mobinamoazeni@ymail.com

2.رسول اجل لوئیان، دکتری ژئوتکنیک از دانشگاه نیوکاسل استرالیا، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، Rasajl@sci.ui.ac.ir

3.امیرحسین صادقپور، مربی، دانشگاه کاشان و دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران، Sadeghpour@kashanu.ac.ir

 

چکیده :

اغلب خاک های با طبقه بندی GC و CL برای استفاده در هسته سدهای خاکی به کار می روند. معمولا خاک های ریزدانه همراه ناخالصی هایی هستند که یکی از این ناخالصی ها مواد آهکی است. در این تحقیق اثر ناخالصی آهکی که به طور طبیعی همراه خاک های رسی برخی مناطق وجود دارد بر پارامترهای مقاومتی این خاک ها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه هایی از خاک رس حاوی ناخالصی آهکی انتخاب وبر روی آن آزمون های دانه بندی ، طبقه بندی، حدود آتربرگ، تراکم استاندارد، مقاومت تراکمی تک محوره، برش مستقیم و مقاومت تراکمی سه محوره انجام شد. نتایج آزمون ها نشان می دهد که ناخالصی آهکی تاثیر معنی داری بر روی چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی نگذاشته ولی مقاومت تراکمی تک محوره با افزایش درصد ناخالصی آهکی کاهش می یابد.

کلید واژه ها: ناخالصی آهکی طبیعی، خاک های رسی ، پارامترهای مقاومتی ، چسبندگی ، زاویه اصطکاک داخلی