ارزیابی فشار آب منفذی در پی و بدنه سد نیان پس از آبگیری

ارزیابی فشار آب منفذی در پی و بدنه سد نیان پس از آبگیری

داوود جهانی، کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، کارشناس ژئوتکنیک و ابزار دقیق، بندرعباس  Email:davoodjahani@hotmail.com

عباس باغبانیان، کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد نطنز،Email:abbasbaghbanian@yahoo.com

کامل بخش پور مقدم، کارشناس ارشد زمین شناسی رسوبشناسی، کارشناس آزمایشگاه، بندرعباس ،Email:kamel.moghadam@gmail.com

 

چکیده :

فرضیات بسیاری در طراحی و تحلیل سدها دخیل می باشد و به همین دلیل نصب ابزاردقیق می تواند کمک شایانی در ارزیابی درستی این فرضیات باشد. رفتارنگاری سد جهت اطمینان از ایمنی سد و سازه های وابسته، پایش در حین ساخت، آب‌گیری و بهره برداری امری ضروری است. آبگیری سد نیان از نیمه آذر ماه 1388 اغاز گردید و با قرائت مستمر ابزاردقیق بکار رفته در پی و بدنه سد وضعیت سد به جهت فشار آب منفذی پس از آبگیری مورد ارزیابی قرار گرفت، داده های حاصله حکایت از رفتار منطقی سد میباشد.

کلید واژه ها:سد نیان، ابزاردقیق،رفتارنگاری، پیزومتر، فشار آب منفذی، ضریب فشار آب منفذی

کلید واژه ها: هرمزگان