زمین شناسی مهندسی و طراحی سیستم نگهدارنده به روش تجربی (تونل سیاه بیشه)

زمین شناسی مهندسی و طراحی سیستم نگهدارنده به روش تجربی (تونل سیاه بیشه)

محمدرضا حدادتهرانی 1، اکبر شکارلو 2،

1- کارشناسی‌ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ،تهران ، ایران،reza_ht@hotmail.com

2- کارشناسی‌ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ،تهران ، ایران،A_shekarlou@yahoo.com

 

چکیده :

تونلها یکی از شریانهای حیاتی هستند که به علت صرف هزینه‌های زیاد جهت احداث آنها و نیز مختل شدن ترافیک عبوری در اثر تخریب کامل و یا آسیبهای جدی وارده بر آنها، رعایت نکات فنی ژئوتکنیکی در طراحی و نیز اجرای آنها، الزامی است .تونل جایگزین سیاه بیشه در امتداد محور جاده چالوس در نزدیکی سد پایین سیاه بیشه احداث می‌شود. سنگهای سازند دورود در برگیرنده مسیر تونل است و از ماسه‌سنگ، شیل، درون لایه‌های آهکی و کوارتزیتی تشکیل شده است. در محدوده مورد نظر به دلیل عملکرد تکتونیک شیب و امتداد این واحد به شدت متغیر است. جهت طبقه بندی توده سنگ‌های مسیر تونل از طبقه‌بندی‌های ژئومکانیکی RMR، شاخص تونلسازی در سنگ  Q(بارتون و همکاران) و شاخص مقاومت زمین‌شناسی  GSI(هوک و براون) استفاده شده است. پارامترهای ژئومکانیکی توسط گمانه‌های اکتشافی، آزمایشهای صحرایی، آزمونهای آزمایشگاهی و با استفاده از نرم افزارRocLab  و قضاوت مهندسی تعیین شده است. سپس بر اساس روشهای طبقه‌بندی توده سنگ، پایداری تونل به روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و سیستم نگهداری مناسب طراحی گردیده است. بابررسی‌های انجام گرفته منطقه مورد مطالعه تکتونیزه بوده و لایه‌های سنگی موجود در طول مسیر تونل به دو گروه ضعیف(شامل ش‍یل و سیلتستون)ونسبتا مقاوم(ماسه سنگ)تقسیم می گردد.

کلید واژه ها: تونل، ناپیوستگی‌ها، طبقه‌بندی سنگ، تحلیل تجربی، سیاه بیشه

 

کلید واژه ها: مازندران