تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن گل­گهر با استفاده از طبقه­بندی امتیاز توده­ شیب (SMR)

تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن گل ­گهر با استفاده از طبقه­ بندی امتیازتوده­ شیب (SMR)

حامد بوستان­زر، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، Hboustan@yahoo.com

کوروش شهریار، دکتری معدن از دانشگاه فنی استانبول ترکیه، عضوهیات علمی داشگاه امیرکبیر، K_shahriar@aut.ac.ir

سید رحمان ترابی، دکتری معدن از دانشگاه NSW استرالیا، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، Rtorabi@modares.ac.ir

قاسم ستاری، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ­جنوب، قرب قائم، موسسه مهندسی رهاب، Ghasem.sattari@gmail.com

حمیدرضا محمدی، کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، شرکت سنگ آهن گل­گهر، Hamid_azizabadi@yahoo.com

 

چکیده:

یکی از جنبه­های حائز اهمیت در طراحی معادن روباز، تعیین شیب پایدار دیواره است، از جمله روش­های متداول بررسی پایداری شیب، استفاده از روش­های تجربی می­باشد. طبقه­بندی توده­سنگ ستون فقرات روش­های تجربی را تشکیل می­دهد و به طور وسیعی در مهندسی سنگ به کار می­رود. در این میان طبقه­بندی امتیاز توده شیب (SMR) از متداولترین سیستم­های طبقه­بندی برای بررسی پایداری شیب   می­باشد که بر اساس طبقه­بندی امتیاز توده­سنگ (RMR)، ارائه شده است. در این مقاله پایداری دیواره نهایی معدن شماره یک گل­گهر با استفاده از طبقه­بندی امتیاز توده شیب مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در ابتدا دیواره­های نهایی معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر، با توجه به وضعیت دیواره و ناپیوستگی­های موجود، به نواحی مختلفی تقسیم، سپس مقادیر SMR برای هر ناحیه تعیین شدند. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد تمامی دیواره­های معدن، به استثنای چهار ناحیه، در وضیت بد و مقادیر SMR برای آن­ها در محدوده 40-21 (کلاس IV، ناپایدار)، قرار دارند. وضعیت برای چهار ناحیه مذکور خیلی بد و مقادیر SMR برای آن­ها در محدوده 20-0 (کلاس V، کاملا ناپایدار) می­باشد. بنابراین با رسیدن بخش­های مختلف کاواک معدن به حد نهایی، در تمامی دیواره­ها (بویژه دیواره شمالی) احتمال وقوع گسیختگی­­های بزرگ وجود دارد. این مسئله نیاز به مطالعات جامع پایداری شیب در دیواره معدن، جهت تعیین شیب پایدار برای دیواره­های نهایی را خاطر نشان می­کند.

کلید واژه­ها: پایداری شیب، طبقه­بندی توده­سنگ، امتیاز توده­شیب (SMR)، معدن گل­گهر

 

کلید واژه ها: کرمان