تحلیل پایداری توده های سنگی مسیر تونل انتقال آب دز-قمرود

تحلیل پایداری توده های سنگی مسیر تونل انتقال آب دز-قمرود

غلامرضا خانلری، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدانKhanlari_Reza@yahoo.com

محمد محمدیان، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بو علی سینا همدان، mohammad2523.88@gmail.com

علیرضا عباسفام، کارشناس ارشد آب منطقه ای آذربایجان غربیAlireza_abasfam@yahoo.com

 

چکیده :

این مقاله به تحلیل پایداری توده های سنگی مسیر تونل انتقال آب دز-قمرود پرداخته است. منطقه مورد مطالعه در 25 کیلومتری جنوب شرقی شهر الیگودرز در استان لرستان واقع شده است. جهت دستیابی به تونل اصلی، دو تونل دسترسی با قطر 5 متر و طول 1837 و 1845 متر به ترتیب با نام های مغانک و عسگران ساخته شده اند. مسیر مورد مطالعه به 8 زون تقسیم شده و پایداری تونل در این زون ها مورد آنالیز قرار گرفته است. تحلیل پایداری با استفاده از روش های تجربی، آنالیز عددی و آنالیز پایداری محلی انجام شده است. در روش تجربی از نتایج سیستم های طبقه بندیRMR ,Q ,RQD  استفاده شده که بر اساس آن زون 2 ناپایدار می باشد. در آنالیز عددی از نرم افزار FLAC2.71 استفاده گردید که بر اساس نتایج آن زون های 1و 2و 6 ناپایدار بوده و به سیستم نگهداری نیازمند هستند. در آنالیز پایداری محلی از نرم افزار UNWEDGE2.1 استفاده شده است که بر اساس آن احتمال تشکیل گوه های بزرگ در سنگ های سخت وجود دارد.

کلید واژه ها: لرستان