فروچاله های کارستی و عوامل توسعه آنها در منطقه رامهرمز-خوزستان

فروچاله های کارستی و عوامل توسعه آنها در منطقه رامهرمز-خوزستان

محمد محمدیان،دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان ،mohammad2523.88@gmail.com

محمد حسین قبادی، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان amirghobadi@yahoo.com

چکیده :

در منطقه رامهرمز سازند گچساران دارای گسترش سطحی زیادی بوده و  عمدتاً شامل ژیپس، نمک، انواع مارن و آهک ماسه ای می باشد. ژیپس و نمک های این سازند دارای سرعت انحلال بالایی بوده و باعث ایجاد پدیده های کارستی زیادی مثل فروچاله در منطقه شده است. فروچاله ها در محدوده شمالی شهر رامهرمز و در مخزن سد جره دارای گسترش زیادی هستند. هندسه و مکانیسم تشکیل فروچاله ها در این دو منطقه با هم تفاوت دارد. در این مقاله عامل ایجاد این فروچاله ها و تفاوت های آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس فروچاله های محدوده شمالی رامهرمز از دو نوع فروریزشی و فرونشستی بوده که دهانه دایره ای یا بیضیوی شکل دارند و عامل ایجاد آنها تغییرات سطح آب آبخوان رامهرمز و وجود عوامل ساختاری مثل گسل رامهرمز و درزه های کششی میباشد. فروچاله های موجود در مخزن سد جره از نوع فروچاله انحلالی بوده که بدون شکل منظم هندسی بوده و  عامل اصلی در توسعه آنها عوامل ساختاری مثل گسل های دشت شیر و دشت انار و همچنین درزه های کششی می باشد. 

واژگان کلیدی:سازند گچساران، فروچاله، آبخوان رامهرمز، افت سطح ایستابی، عوامل ساختاری

کلید واژه ها: خوزستان