بررسی پایداری قنوات منطقه ۱۱ شهر مشهد به کمک نرم افزار Plaxis

بررسی پایداری قنوات منطقه 11 شهر مشهد به کمک نرم افزار Plaxis

فهیمه صالحی متعهد1، ناصر حافظی مقدس2، محمد غفوری3

1) کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی fahimehsalehi@ymail.com

2) دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود  nhafezi@shahroodut.ac.ir

3) استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ghafoori@um.ac.ir

چکیده :

گسترش شهر مشهد بروی قنوات متروکه و افزایش بلند مرتبه سازی در این مناطق می تواند تعادل قنوات منطقه را برهم زده و باعث ایجاد نشست در سطح زمین در اثر فروریزش آنها گردد. در این مقاله پس از شناسایی قنوات منطقه به کمک عکسهای هوایی، تحلیل پایداری قنات با استفاده از نرم افزار Plaxis انجام گردیده است. ابتدا یک قنات در چهار عمق مختلف در نظر گرفته شده و سیستم نگهدارنده آن و محیط خاک اطراف قنات مدلسازی شده است. سپس گسترش زون پلاستیک در محیط خاک اطراف تونل زیرزمینی قنات با توجه به میزان بار وارده از سازه های فوقانی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش عمق قنات، نرخ گسترش زون پلاستیک کاهش یافته و اثر پوشش نگهدارنده در گسترش زون پلاستیک کمتر می شود. بطوریکه به ازاء هر 2/1 متر افزایش عمق قنات به طور تقریب معادل بار ساختمان یک طبقه تحمل قنات بیشتر خواهد شد.

کلید واژه ها: شهر مشهد، فروریزش قنات، نرم افزار Plaxis، گسترش زون پلاستیک.

کلید واژه ها: خراسان رضوى