تخمین مدول دگرشکل­ پذیری با استفاده از RMR در ساختگاه سد بختیاری

تخمین مدول دگرشکل­ پذیری با استفاده از RMR در ساختگاه سد بختیاری

وحید زارعی،  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس،zareivahid16@gmail.com

کامران گشتاسبی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس، goshtasb@modares.ac.ir

 چکیده :

مدول دگر شکل پذیری توده سنگ پارامتر ورودی بسیار مهمی برای آنالیز توده سنگ های تغییر شکل دار می باشد. کلیه روشهای برجای اندازه گیری مدول دگرشکل پذیری روش­هایی وقت گیر و هزینه بر می­باشند و مشکل می­باشند. بدین دلیل تخمین مدول دگرشکل پذیری اغلب بصورت غیر مستقیم و براساس سیستم های طبقه بندی موضوع مورد علاقه مهندسین سنگ و زمین شناسان مهندسی می باشد. RMR یکی از پرکاربرد ترین سیستم های طبقه بندی توده سنگ می باشد. با استفاده ازمقادیر RMR و مدول دگرشکل پذیری حاصل از آزمایش بارگذاری صفحه ای که در گالری های سد بختیاری انجام گرفته است. رابطه بین مدول دگرشکل پذیری و RMR بررسی شده و مدول دگرشکل پذیری تخمین زده شده است.

کلید واژه ها:مدول دگرشکل پذیری، RMR، آزمایش بارگذاری صفحه ای

کلید واژه ها: سایر موارد