بررسی عوارض کارستی در منطقه مرتفع سپیدار (استان کهگیلویه و بویراحمد)

بررسی عوارض کارستی در منطقه مرتفع سپیدار (استان کهگیلویه و بویراحمد)

رسول پرهمت ، کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شهید بهشتی ، r.porhemmat@yahoo.com

جهانگیر پرهمت، دکتری هیدرولوژی و منابع آب، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، jahanpor@yahoo.com

حمید رضا ناصری، دکتری هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، H.Nasseri@yahoo.com

 

چکیده:

فرآیند کارستی شدن باعث بوجود آمدن مورفولوژی خاصی می­شود که این نواحی را از دیگر مناطق غیر کارستی متمایز می‌نماید. در این تحقیق به منظور شناسایی این عوارض حوضه مرتفع کارستی سپیدار وافع در استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب گردید که دارای درجه حرارت پایین و بارش بیش از 1000 میلیمتر در سال می­باشد و  اغلب این بارش به صورت برف می­باشد. در این مطالعه عملیات صحرایی برای بررسی و شناسایی عوارض کارستی انجام گردید. نتایج تحقیق نشان می­دهد که عوارض کارستی متعددی از جمله کارن­ها،  فروچاله، حفره بلعنده، غار و چشمه در این محدوده شکل گرفته است. کارن­ها عمده ترین عوارض کارستی محدوده بوده که در یال جنوبی محدوده مورد مطالعه فراوانی بیشتری دارند. در این منطقه فروچاله­ ها در محور طاقدیس­ ها، حفره­ های بلعنده به تعداد کم در قعر دره­ها و غارها عمدتاً در امتداد صفحات لایه بندی بخصوص در ارتفاعات و نیز چشمه ها به تعداد کم و در محل خروجی حوضه که حد اساس فرسایش محلی میباشد تشکیل شده­اند.

  کلید واژه ها: کارست، سپیدار، کارن، فروچاله، حفره بلعنده، غار، چشمه

کلید واژه ها: کهکیلوییه