شناسایی نواحی امید بخش طلای اپی ترمال درمنطقه طارم سفلی با استفاده از روش Index Overlay))

شناسایی نواحی امید بخش طلای اپی ترمال درمنطقه طارم سفلی با استفاده از روش Index Overlay))

فریبا همتی 1 ، حمیدرضا پیروان 2 ، سید جواد مقدسی 3 ، سید رضا مهرنیا 4

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ، دانشگاه پیام نور تهران ، تهران ، ایران far_988@yahoo.com

            2- استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری تهران ، ایرانhrpeyrowan@yahoo.com

3- استادیار ، دانشگاه پیام نور تهران ، تهران ، ایران sjmoghaddasi@yahoo.com

            4- استادیار ، دانشگاه پیام نور تهران ، تهران ، ایران srmehrnia@yahoo.com

چکیده :

منطقه مورد مطالعه، در  جنوب غرب البرز در مجاورت محدوده برخورد بین خرد قاره ایران و برگه توران که به زمیندرز تتیس معروف است ، قرار دارد . تصور می شود این بخش  حاشیه فعال قاره ای البرز است که نقش موثری را در منطقه مورد مطالعه ایفا می کند . وجود توده های نفوذی اسیدی و حد واسط، سنگهای ولکانیکی ، موقعیت تکتونیکی و آلتراسیونهای آرژیلیکی و آلونیتی، شرایط مناسبی جهت تشکیل ذخایر طلای اپی ترمال ، می باشد . لایه های اطلاعاتی مورد استفاده برای تعیین محدوده های امید بخش شامل نقشه های زمین شناسی ،گسلها ، تصاویر ماهواره ای ، محدوده آنومالیهای ژئو شیمیایی و داده های رادیو متری (ژئوفیزیک هوایی ) هستند،که در روش Index Overlay در محیط GIS پردازش و تلفیق شدند .

طارم سفلی ، طلای اپی ترمال ، روش Index Overlay ، داده های رادیو متری

کلید واژه ها: زنجان