بررسی رابطه بین انیزوتروپی خودپذیری مغناطیسی و ترکیب سنگ‌شناسی در توده گرانیتوئیدی درّه ­باغ

بررسی رابطه بین انیزوتروپی خودپذیری مغناطیسی و ترکیب سنگ‌شناسی در توده گرانیتوئیدی درّه ­باغ

سکینه شکاری ، کارشناسی ارشد پترولوژی از دانشگاه صنعتی شاهرود ،shekari_2002@yahoo.com

محمود صادقیان، دکتری پترولوژی از دانشگاه تهران، 1383، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود sadeghianm1386@yahoo.com

رمضان رمضانی اومالی ، دکتری زمین شناسی ساختمانی از دانشگاه شهید بهشتی، 1386 ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود،ramazani43@shahroodut.ac.ir

مریم شیبی، دکتری پترولوژی از دانشگاه تهران، 1388، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود ،Shiebi.59@gmail.com

 

چکیده :

توده گرانیتوئیدی درّه­باغ در حد فاصل شمال شهرهای ازنا - الیگودرز و در پهنه ساختاری سنندج - سیرجان واقع شده است. این توده نفوذی با طیف ترکیبی گرانودیوریت، گرانیت و لوکوگرانیت و ماهیت پرآلومین - کالکوآلکالن، در زمرۀ گرانیتوئیدهای نوع S قرار می­گیرد.

این توده به روش بررسی انیزوتروپی خودپذیری مغناطیسی (AMS) مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده در 86 ایستگاه نمونه­برداری، متوسط مقادیر خودپذیری مغناطیسی میانگین (Km) اندازه­گیری­شده بر حسب SI در گرانودیوریتها (5/234)، لوکوگرانیتها (7/35)، میگماتیتها (5/398) و آنکلاوها (1/385) می­باشد. مقادیر به دست آمده نشان می­دهد بخش غالب این توده گرانیتوئیدی که دارای ترکیب گرانودیوریتی­بیوتیت­دار است (با Km برابر 5/234)، جزء گرانیتوئیدهای پارامغناطیس (SI 500>Km>0) (معادل نوع S) محسوب می­شود. میزان خودپذیری مغناطیسی میانگین از گرانودیوریتها به سمت لوکوگرانیتها کاهش می­یابد که با کاهش کانیهای آهن­منیزیم­دار به ویژه بیوتیت قابل توجیه است. سازنده اصلی حامل رفتار مغناطیسی بیوتیت می­باشد. اسفن، ایلمنیت و تورمالین دیگر حامل­های رفتار مغناطیسی در این سنگها هستند. مقادیر درصد انیزوتروپی مغناطیسی(P)  از 2 تا 10 تغییر می­کند. مقادیر پارامتر شکل بیضوی مغناطیسی (T) بین 78/0تا 58/0- متغیر است. بنابراین ارتباط منطقی و مستقیمی، بین ترکیب سنگ­شناسی -­ کانی­شناسی و مقدار Km مشاهده می­شود. از این رو  Km را می­توان در تعبیر و تفسیر تحولات ترکیبی سنگهای گرانیتوئیدی، به طور قابل اعتماد مورد استفاده قرار داد.

کلید واژه ها: درّه باغ، انیزوتروپی خودپذیری مغناطیسی، بیضوی مغناطیسی، پارامغناطیس.

کلید واژه ها: لرستان