مقایسه نتایج آزمون SPT با نتایج آزمایشگاهی رسوبات آبرفتی در ساختگاه کارخانه لامپ تصویری عالم آرا- مرند

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده امیر خبازی، ماشااله خامه چیان
تاريخ برگزاری ۲۴ بهمن ۱۳۸۳

Abstract

The accurate determination of engineering properties of soils is possible by laboratory tests on undisturbed samples. But, preparing real undisturbed samples is practically impossible. Therefore, using the results of field tests is mostly considered. Standard Penetration Test (SPT) is a common test in geotechnical investigations. Although, the results of this test are considerably depend on the way of doing the test, but this test is used more and more due to simple procedure, economical consideration and etc. In this paper, the determined internal friction angle (φ) from SPT has been compared with laboratory results.


چکیده


تعیین دقیق ویژگیهای مهندسی خاکها با انجام آزمایش بر نمونه‌های دست‌نخورده مقدور است. لیکن تهیه نمونه‌های دست‌نخورده واقعی تقریبا غیر ممکن است. لذا استفاده از نتایج آزمایش‌های صحرائی بسیار مورد توجه است. آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) متداولترین آزمایش صحرائی در اکتشافات ژئوتکنیکی است. که علیرغم تائیر نحوه انجام آزمایش یا به عبارتی میزان دقت اپراتور در نتایج آن، به علت آسانی نحوه انجام آزمایش، ارزان بودن، و دوام تجهیزات آن هر روزه استفاده از آن دامنه گسترده‌تری می‌‌یابد. یکی از کاربردهای استفاده از نتایج این آزمایش، تخمین زاویه اصطکاک داخلی خاک ( φ) است که در این مقاله با استفاده از روابط مختلف موجود مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى