پتروگرافی و موقعیت تکتونیکی کمپلکس افیولیتی الله یارلو

پتروگرافی و موقعیت تکتونیکی کمپلکس افیولیتی الله یارلو

مجید سودی اجیرلو، کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تبریز،majid.sudi@gmail.com

احمد جهانگیری، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز،A_jahangiri@tabrizu.ac.ir

 چکیده:

افیولیت الله یارلو، در منتهی الیه شمال باختری ایران و در استان اردبیل قرار گرفته و از نظر تکتونیکی در مرز بین فرورفتگی ارس – کورا و منطقه بالا آمده اهر - مشکین شهر قرار دارد. قدیمی ترین سنگ های منطقه را کمپلکس افیولیتی الله یارلو تشکیل داده است که پی سنگ منطقه را نیز تشکیل می دهد. با استفاده از روابط چینه شناسی صحرایی و مرز گسله بین واحد آهکی و ملانژ افیولیتی، افیولیتهای مذکور با سن کرتاسه و قبل کرتاسه، قدیمی تر از آهک های پلاژیک کرتاسه می باشند. کمپلکس افیولیتی الله یارلو، یک ملانژ افیولیتی می باشد که واحدهای مختلف سنگی آن به صورت درهم ریخته می باشند.ملانژ افیولیتی مورد نظر از واحدهای آذرین از قبیل پریدوتیت، سرپانتینیت، گابرو، دیاباز و بازالتهای دگرسان شده و واحدهای دگرگونی مانند گنایسها، مرمرها، انواع شیستها، کوارتزیت ها و متادیابازها تشکیل شده است. افیولیت الله یارلو در منطقه ای واقع است که از لحاظ تکتونیکی احتمالا به خط درزی مربوط می شود که با افیولیت های شمال ترکیه( آنکارا – ازمیر) آغاز و با افیولیت سوان - آکرا در ارمنستان ادامه پیدا کرده و سپس توسط گسل چپ گرد شاخه شرقی ارس که احتمالا قبل از برخورد صفحه عربی با ایران، حرکت راستگرد داشته است، جابجا شده و ادامه آن از کلیبر تا الله یارلو کشیده شده و شاید تا افیولیت های اسالم - شاندرمن و یا افیولیت های داخلی ایران ادامه داشته باشد.

کلید واژه ها: افیولیت ملانژ، تاقدیس الله یارلو، خط درز، سوان – آکرا ،آنکارا - ازمیر

 

کلید واژه ها: اردبیل