استفاده از داده های ژئوشیمیایُی در بررسی ارتباط احتمالی گدازه ها با توده های نفوذی در توالی های آتشفشانی جنوب بردسیر(استان کرمان)

استفاده از داده های ژئوشیمیایُی در بررسی ارتباط احتمالی گدازه ها با توده های نفوذی در توالی های آتشفشانی جنوب بردسیر(استان کرمان)

فاتحی، حسین٭- احمدی پور،حمید1- مرادیان،عباس1

٭1- گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان hoseinfatehi61@gmail.com

 چکیده :

در جنوب شهرستان بردسیر (استان کرمان ) رخنمون های بسیاری از سنگ های آتشفشانی متعلق به کمربند ارومیه - دختر وجود دارد که بیشتر شامل بازالتیک-آندزیت و بازالت به سن ائوسن بوده و به صورت متناوب با سنگ های پیروکلاستیک قرار گرفته اند. این سنگ ها بوسیله استوک و دایک های دیوریتی، گابرویی و تونالیتی قطع شده اند. بررسی شواهد صحرایی و پتروگرافی درسنگ های آتشفشانی و توده های نفوذی، وابستگی مکانی و زمانی این سنگ ها و تشابه سنگ های پلوتونیک و ولکانیک، این احتمال را که سری های ولکانیک و پلوتونیک از نظر ماگمایی خاستگاه تکتونیکی یکسان داشته باشند را تقویت می کند. داده های حاصل از تجزیه شیمیایی گدازه ها و توده های نفوذی در منطقه در نمودارهای هارکر یک روند داشته و پدیده تفریق را نشان می دهد. در این نمودارها داده های توده های نفوذی، منطقه مجزایی را تشکیل نداده و به همراه گدازه ها و هم روند با آنها قرار دارند. این شاید به آن معنی باشد که منشأ توده های نفوذی و گدازه های منطقه مشترک بوده و همه این ها از  یک منبع مشترک تشکیل شده باشند.

کلید واژه: آتشفشان، بازالت، ولکانیک، گابرو.

کلید واژه ها: کرمان