مطالعه لرزه‌خیزی منطقه تالش با استفاده از داده‌های شبکه موقت لرزه‌نگاری دانشگاه علوم‌پایه

مطالعه لرزه‌خیزی منطقه تالش با استفاده از داده‌های شبکه موقت لرزه‌نگاری دانشگاه علوم‌پایه

آسیه عزیززنجانی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانa_zanjany@iasbs.ac.ir

غلامرضا مرتضی‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانmorteza@iasbs.ac.ir

عبدالرضا قدس، عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان aghods@iasbs.ac.ir

فرهاد ثبوتی، عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان farhads@iasbs.ac.ir

مهناز رضائیان، عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان m.rezaeian@iasbs.ac.ir

چکیده :

دگرریختی شمال غرب ایران در نتیجه تأثیر همزمان سامانه تنش فشارشی حاصل از برخورد صفحه عربستان با اوراسیا و  دینامیک حوضه خزر جنوبی است. بزرگ‌تر بودن بردار سرعت اندازه‌گیری شده توسط GPS  در شمال تالش نسبت به جنوب آن، توصیف دگرریختی در منطقه را با پیچیدگی‌هایی همراه می‌کند. در نتیجه هر گونه تفسیر تکتونیکی، مستلزم در نظر داشتن عمل‌کرد مولفه‌هایی غیر از عملکرد سیستم تکتونیک فشارشی عمومی است. یک مولفه اصلی در نحوه توزیع کرنش در منطقه، وجود حوضه خزر جنوبی می‌باشد. مطالعات زلزله شناسی یکی از متداولترین روش ها برای مطالعه دگرریختی در یک منطقه است.  مطالعات لرزه‌خیزی پیشین در منطقه، براساس کاتالوگ‌های جهانی و یا داده‌های منطقه‌ای بوده است. این مطالعه با استفاده از مکان‌یابی دقیق زلزله‌های محلی به بررسی زلزله‌خیزی در شمال غرب ایران و رابطه آن با تکتونیک فعال منطقه می‌پردازد و داده‌های ۱۸ ایستگاه شبکه موقتی IASBS (دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان) را بکار می‌گیرد. مطالعات پیشین رفتاری صلب مانند را به حوضه خزر جنوبی نسبت می‌دهد. نتایج مکان‌یابی اولیه نشان می‌دهد که برخی زلزله‌ها دور از ساحل، در دریا و در راستای شمالی-جنوبی قرار دارند. این زلزله‌ها می‌تواند در ارتباط با گسلی باشد که در برخی منابع از آن به نام گسل غرب خزر یاد شده است.  همچنین نتایج مکان‌یابی فقدان زلزله‌خیزی در بخشی از بلوک تالش که با یافته‌های GPS بلوکی صلب معرفی شده است را تأیید می‌کند.  از طرفی پلاریته برخی ازشکل‌موج‌های مربوط به زلزله‌های داخل دریا و در امتداد ساحل امکان وجود مولفه‌امتدادلغز را برای ساز و کار حرکت گسل‌غرب خزر را تأیید می‌کند، که در مطالعات تعیین سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها در این منطقه تراستی محض معرفی شده است. مکان‌یابی اولیه زلزله‌ها، یک خوشه لرزه‌ای مرتبط با پس‌لرزه‌های زلزله ۱۹۹۷ اردبیل را نیز نشان می‌دهد.

کلید واژه ها: شمال غرب ایران- زلزله‌خیزی- کوه‌های تالش- حوضه خزر جنوبی- مکان‌یابی- لرزه‌زمین ساخت

کلید واژه ها: زنجان