بررسی نرخ عملکرد گسلش مدفون با استفاده ازتحلیل فرکتالی در میدان نفتی کرنج

مجموعه مطالعات انجام شده در این میدان نفتی نشان می دهد که نرخ گسلش پنهان

بررسی نرخ عملکرد گسلش مدفون با استفاده ازتحلیل فرکتالی در میدان نفتی کرنج

احسان عزیزی کارشناس ارشد تکتونیکehsan87.azizi@gmail.com

محمد مهدی خطیب دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند Mkhatibm@yahoo.com

ایرج قربانی قشقایی کارشناس ارشد ژئوفیزیک اداره زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده :

مجموعه مطالعات انجام شده در این میدان نفتی نشان می دهد که نرخ گسلش پنهان در امتداد گسل های پنهان واقع شده در یال ها  تاقدیس متفاوت بوده به گونه ای که گسل یال شمالی در بخش میانی خود با بعد فرکتالی 1.496 بزرگ ترین مولفه شیبی را در این تاقدیس به خود اختصاص داده است. کمترین مولفه شیبی متعلق به بخش خاوری در گسل شمالی با بعد فرکتالی1.808 می باشد.

کلید واژه ها:گسل پنهان،میدان نفتی،تاقدیس کرنج

کلید واژه ها: خوزستان