بررسی ساختاری پهنه برشی چین خورده در شمال باختر کوهستان الوند

منطقه مورد نظر در باختر شهر همدان (شمال باختر کوهستان الوند) قرار دارد.

بررسی ساختاری پهنه برشی چین خورده در  شمال باختر کوهستان الوند

لیلی ایزدی کیان،دکتری تکتونیک، استادیار دانشگاه بوعلی سینا،Izadi_kian@yahoo.com

 سید احمد علوی،دکتری تکتونیک، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی،a-alavi@sbu.ac.ir

محمد محجل, دکتری تکتونیک، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، mohajjel@modares.ac.ir

 راضیه جعفری، کارشناسی ارشد پترولوژی،razie_jafari2004@yahoo.com

چکیده :

منطقه مورد نظر در باختر شهر همدان (شمال باختر کوهستان الوند) قرار دارد. حداقل سه مرحله دگرشکلی توسط چین ها و برگوارگی سطح محوری مربوط به هر مرحله در این منطقه تشخیص داده شده است که با توجه به طرح تداخلی چین  ها،  در این منطقه، چین خوردگی هر سه مرحله هم محور بوده است. در شمال باختر کوهستان الوند و در سه بخش ازجمله منطقه حسین آباد, نور آباد و پسیجان شواهد پهنه برشی مشاهده شده است. شواهد صحرایی و آزمایشگاهی نشان می دهد پهنه برشی در حسین آباد و نورآباد حرکت برشی نرمال با مولفه امتدادی دارد و در منطقه پسیجان حرکت برشی معکوس است. با بررسی های بیشتر مشخص گردید که پهنه برشی در این سه منطقه در واقع بخش هایی از یک پهنه برشی بزرگ هستند که در مرحله سوم دگرشکلی دچار چین خوردگی شده و از این جهت در بخش های مختلف حرکت برشی مختلفی را نشان می دهند. با توجه به نوع چین خوردگی این پهنه برشی، زمان تشکیل آن قبل از دگرشکلی سوم و احتمالا همزمان با دگرشکلی دوم در منطقه همدان می باشد.

کلید واژه ها:پهنه برشی، ساختار، چین خوردگی، الوند

کلید واژه ها: همدان