بررسی خواص مهندسی سنگدانه های جنوب بیرجند

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حمید بهرامی، علی ارومیه ای، نورالدین امینی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

:Abstract

Aggregates are one of the most important masonries. ۶۵ to ۸۵% of concrete and the kinds of mortars, ۹۰ to ۹۵% of asphalt, more than ۸۰% of earth dams materials and the whole of embankments are composed of aggregates. In order to do most accurate research on aggregates and find their place in structural developments, we did field studies and laboratory experiments in special areas that were indisposed and tectonised. So we focused on alluvial fans in Bagheran mountains with latitude of ۳۲؛,۴۵` to ۳۲؛,۵۵` & longitude of ۵۹؛ to ۵۹؛,۲۰` south of Birjand, the name of which are Monjegan(QMo), Omarshah(QOm), Aliabad(QAl) and are the most principal sources of aggregates and building materials used in local civil projects. Mother rocks, are ophiolitic series, which are continuations of Sistan big tectonic province ophiolite mélanges, affected by Alpine orogenesis. For a more comprehensive study of engineering properties of aggregates, the mother rocks of the ۳ aforementioned areas were considered and Rech area (containing Andesite-Dacite and related aggregates, searched because of its many uses in regional industries) was also studied. Generally, results show that the strength and engineering parameters of rocks and mélanges aggregates are suitable for civil applications as a kind of masonries except some rocks and aggregates that have a limited distribution .


چکیده:

سنگ دانه‎ها یا مصالح دانه‎ای یکی از مهمترین مصالح ساختمانی طبیعی محسوب می‎شوند. 65 تا 85 % حجم بتن و انواع ملاتها، 90 تا 95% حجم آسفالت و بیش از80% مصالح سدهای خاکی و تمام خاکریزها را مصالح دانه‎ای تشکیل می‏دهند. با مطالعه هرچه دقیقتر چنین مصالحی و جایگاه آنها در مصارف عمرانی مستلزم مطالعات آزمایشگاهی و بررسیهای صحرایی میباشد که در همین راستا به چنبن مطالعاتی در محلی خاص که از لحاظ تکتونیکی بسیار بهم‎ریخته می‎نمود پرداختیم. مخروط افکنه‎های کوههای باقران به پهنای km22000 با روند شرقی- غربی درمحدوده ¢45و°32 تا ¢55و°32 عرض شمالی و °59 تا ¢20و°59 طول شرقی در جنوب بیرجند، مورد مطالعه ما با نامهای منجگان((QMg،عمرشاه((QOm، و علی‎آباد(QAl)، عمده ترین منابع تامین کننده سنگدانه‎ها ومصالح ساختمانی مورد نیاز پروژه‎های عمرانی منطقه است. سنگهای مولد، سری افیولیتی ، ادامه ملانژ‎های پهنه وسیع ایالت ساختاری سیستان و تحت تاثیر کوهزایی آلپ-‎ هیمالیا بوده‎اند. به منظور بررسیهای کاملتر، خواص مهندسی سنگهای مولد در کنار سنگدانه‎های سه حوزه مذکور( همچنین منطقه رچ، حاوی آندزیت داسیتها و سنگدانه‎های مربوطه ، به علت مصرف فراوان در منطقه) مورد مطالعه قرار گرفتند. از نتایج این تحقیق چنین بر می‎آید که در مجموع از لحاظ مقاومتی، سنگها و سنگدانه های آمیزه‎های رنگی منطقه، بجز در موارد خاص که گسترش کمی نیز دارند، شرائط مطلوبی جهت استفاده در امور عمرانی دارند.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى