تحلیل ساختاری گستره تفیهان(جنوب خاوری شیراز)

گستره تفیهان در جنوب‌خاوری شیراز، در استان فارس و در بخش میانی زاگرس چین‌خورده قرار دارد.

تحلیل ساختاری گستره تفیهان(جنوب خاوری شیراز)

هادی اوجاقی شیرمرد، کارشناس ارشد تکتونیک از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور زرناب اکتشاف، h_shirmard@yahoo.com

دکتر منوچهر قرشی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال و پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر مهران آرین، عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، mehranarian@yahoo.com

 

چکیده:

گستره تفیهان در جنوب‌خاوری شیراز، در استان فارس و در بخش میانی زاگرس چین‌خورده قرار دارد. در این مطالعه ساختارهای زمین‌شناسی نظیر گسل‌ها، چین‌ها و درزه‌های موجود در محدوده، مورد بررسی قرار گرفته و با تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی و نیز با استفاده از مطالعات قبلی انجام شده در محدوده، مشخص شد که بیشتر گسل‌های اصلی موجود، از نوع راندگی با راستای باختر شمال‌باختری- خاور جنوب‌خاوری و راندگی کم و بیش به سمت شمال شمال‌خاوری می‌باشند. در نتیجه عملکرد این راندگی‌ها چین‌خوردگی‌هایی نیز به موازات آن‌ها تشکیل شده‌اند که تاقدیس‌ها در فرادیواره راندگی‌ها و ناودیس‌ها در فرودیواره آن‌ها تشکیل شده‌اند. اکثر چین‌‌ها بر اساس تقسیم‌بندی Fleuty (1964) [5] از نوع چین‌های ملایم و باز و براساس تقسیم‌بندی Rickard (1971) [6] نیز از نوع چین‌های ایستاده افقی هستند. گسل‌های راستالغز چپ‌گرد و راست‌گرد با راستای شمال خاوری- جنوب باختری و شمال باختری- جنوب خاوری مشاهده می‌شوند که در واقع همان گسل‌های عرضی و برشی مرتبط با چین‌ها می‌باشند.

در نهایت، با جمع‌بندی اطلاعات مشخص شد محدوده مورد مطالعه تحت تاثیر رژیم تکتونیکی فشاری صفحه عربی به صفحه ایران، دارای روند عمومی ساختاری باختر شمال‌باختری- خاور جنوب‌خاوری بوده و بیشینه تنش () وارده دارای راستای N016° می‌باشد.

کلید واژه ها: راندگی، گسل، چین، درز، تفیهان، زاگرس

کلید واژه ها: فارس