مقایسه نهشته های آهن دهبید با ذخایر IOCG جهانی با استفاده از عناصر نادر خاکی و نجیب

کانسار آهن دهبید در شمال شرق استان فارس در حاشیه جنوبی زون سنندج–سیرجان قرار گرفته است

مقایسه نهشته های آهن دهبید با ذخایر IOCG جهانی با استفاده از عناصر نادر خاکی و نجیب

محمد علی رجب زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

صغری راستی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز، Azam.rasti@yahoo.com

 

چکیده:

کانسار آهن دهبید در شمال شرق استان فارس در حاشیه جنوبی زون سنندج–سیرجان قرار گرفته است. کانه زایی آهن به صورت رگه ای درون سنگهای برشی و خرد شده رسوبی-دگرگونی با سن پرمین و دولومیتهای شدیداٌ سیلیسی شده با سن تریاس رخ داده است. در این ذخیره کانی اصلی مگنتیت بوده و کانی های فرعی شامل هماتیت، اسپیکولاریت، مارتیت و گوتیت می شوند. کانی های باطله عمدتاٌ دولومیت و کوارتز و به مقدار کمی هم فلدسپار می باشند. مقادیر ناچیزی از سولفیدها (پیریت و کالکوپیریت) نیز در برخی بخش های کانسار دیده می شوند. داده های ژئوشیمیای نشانگر تغییرات وسیع آهن از 34 تا 73 درصد وزنی کانسنگ است. مقدار فسفر (06/0-01/0 درصد) و تیتانیوم (02/0> درصد) بسیار پایین که هرگونه منشاء ماگمایی نهشته های مورد مطالعه را رد می کند. از یک سو عدم حضور ویژگی های مرتبط با اسکارن ها و از سویی دیگر با استناد به داده های صحرایی، میکروسکوپی و ژئوشیمیایی منشاء گرمابی این نهشته های آهن محرز می باشد. همجنین مقدار متوسط مسppm  216 ، طلا ppb 21 و نقره ppm 1> در کنار داده های شیمیایی بر روی عناصر نادر خاکی REE نشان می دهند که کانسار گرمابی آهن دهبید در گروه کانسارهای جهانی نوع IOCG نیز قرار نمی گیرد.

کلید واژه ها: کانسار آهن گرمابی، ذخایر IOCG، عناصر نادر خاکی REE، دهبید

کلید واژه ها: فارس