کاربرد روش همگرایی سنجی برای تخمین میزان جابجایی ها در سازه های زیرزمینی

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده عماد ارباب زاده بروجنی- سعید کریمی نسب-اصغر فولادگر-محمد محمدی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

:Abstract

It is nowadays common practice to monitor the displacements during and after construction of tunnels and underground opening to compare the measured values with the predicted ones in order to evaluate the design assumption. The most significant displacement in a tunnel is called “convergence” of the excavated tunnel surface. To measure the convergence between two points of the tunnel surface are of the most commonly used instrument is the tape extensometer or convergence tape. The purpose of this paper is to examine the installation procedure, reading and data processing of convergence tape in Kouhrang III tunnel in Isfahan province.


چکیده:

امروزه پایش جابجایی ها در خلال و بعد از ساخت تونلها و سازه های زیر زمینی برای مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و پیش بینی شده به منظور ارزیابی فرضیات طراحی، معمول شده است. بارزترین جابجایی در تونل "همگرایی سطح تونل" نامیده می شود. برای اندازه گیری همگرایی بین دو نقطه از سطح تونل، انبساط سنج نواری و یا متر همگرایی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از این تحقیق بررسی مراحل نصب، قرائت و پردازش داده های متر همگرایی در تونل سوم کوهرنگ است.

کلید واژه ها: سایر موارد