بررسی الگوی پراکندگی عناصر نادر خاکی در کانسار فسفات بناری

کانسار فسفات بناری در۲۰ کیلومتری جنوب­شرق شهرستان دهدشت، استان کهکیلویه و بویراحمد واقع شده است

بررسی الگوی پراکندگی عناصر نادر خاکی در کانسار فسفات بناری

هوشنگ پورکاسب، استادیار گروه زمین­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، pourkaseb@scu.ac.ir

علیرضا زراسوندی، دانشیار گروه زمین­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، Zarasvandi_a@scu.ac.ir

عباس چرچی، استادیار گروه زمین­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، charchi38@scu.ac.ir

کاظم دمیری، کارشناسی ارشد زمین­شناسی اقتصادی از دانشگاه شهید چمران اهواز، geoeconomic2011@yahoo.com

 

چکیده :

کانسار فسفات بناری در20 کیلومتری جنوب­شرق شهرستان دهدشت، استان کهکیلویه و بویراحمد واقع شده است. هدف این مطالعه بررسی توزیع عناصر اصلی و REE در کانسار فسفات بناری است.  آنالیز شیمیایی آشکار کرد میزان اکسیدهای اصلی مانند CaO, SiO2, Al2O3, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, TiO2 در نمونه­های مورد مطالعه بالا است و میانگین P2O5 در افق فسفات بناری % 95/1 است. میزان تمرکز عناصر نادر خاکی در سنگ فسفات بناری اندک است. الگوی بهنجار شده با NASC آنومالی منفی Ce و تهی شدگی اندکی در عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین را در تمام نمونه­ها نشان می­دهد. علاوه بر این یک غنی شدگی در MREE وجود دارد.جذب و انحلال اکسی­هیدروکسیدهای آهن در این کانسار باعث ایجاد برآمدگی در MREE شده است. آنومالی منفی Ce، مشابه آب دریا را است. نتایج حاصل از این مطالعه یک محیط نیمه اکسیدی را در زمان تشکیل افق فسفات بناری پیشنهاد می­کند.

کلید واژه ها: بناری، دهدشت، فسفات، ژئوشیمی.

کلید واژه ها: کهکیلوییه