پیش­ بینی پتانسیل لهیدگی در توده­ سنگ­های مسیر تونل انتقال آب گلاب براساس روشهای تجربی و نیمه تجربی

پیش­ بینی پتانسیل لهیدگی در توده­ سنگ­های مسیر تونل انتقال آب گلاب براساس روشهای تجربی و نیمه تجربی

ابراهیم شریفی تشنیزی- کارشناس ارشد زمین­شناسی مهندسی- موسسه مهندسین مشاور ایمن­سازان

Email: Ebrahim_sharifi@yahoo.com

مهدی عباسی- کارشناس ارشد زمین­شناسی مهندسی- موسسه مهندسین مشاور ایمن­سازان

احمدرضا ایزدی-کارشناس ارشد زمین­شناسی- موسسه مهندسین مشاور ایمن­سازان

بهرام زندی – کارشناس زمین­ شناسی - موسسه مهندسین مشاور ایمن­سازان

 چکیده:

نخستین گام طراحی تونل در سنگهای ضعیف، تعیین وضعیت زمین از لحاظ پتانسیل لهیدگی یا جابجایی­های وابسته به زمان در اثر ایجاد و ترکیب تنشهای القایی حین حفاری است. این مسأله علاوه بر تعیین روش حفاری، انتخاب سیستم نگهداری را نیز درکنترل دارد. از این رو برآورد میزان لهیدگی، پیش بینی آثار آن و انتخاب روش حفاری و نگهداری مناسب از چالشهای حرف های مهندسان تونل است. میزان اثر این پدیده به خواص زمین شناسی، میدان تنش، جریان آب زیرزمینی، فشارآب منفذی و خواص ژئوتکنیکی توده سنگها بستگی دارد.

تونل انتقال آب گلاب با طول حدود 10 کیلومتر بخشی از طرح آبرسانی به شهرهای کاشان و اصفهان است که از محل سد تنظیمی زاینده رود تا دشت کرون در نزدیکی شهر تیران امتداد دارد. براساس بررسیهای انجام شده بخش عمده ای از مسیر این تونل از میان سنگهای دگرگونی ضعیف و آبدار و با روباره زیاد می گذرد و احتمال بروز پدیده لهیدگی در آنها زیاد است. مسیر این تونل براساس پارامترهای زمین­شناسی و ژئوتکنیکی به 109  زون تقسیم شده که در این مقاله به ارزیابی پتانسیل وقوع لهیدگی در هریک از آنها با روشهای توصیفی و کمی پرداخته شده و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شده است.

کلمات کلیدی: تونل گلاب، پتانسیل لهیدگی، سنگ­های دگرگونی، روشهای تجربی و نیمه تجربی

کلید واژه ها: اصفهان