بررسی آزمایشگاهی تاثیر تنش حرارتی بر روی شکست سنگ آهک

درمخازن ژئوترمال و نفتی­،­سیال منفذی و در نتیجه سنگ دارای درجه حرارت بالایی است

بررسی آزمایشگاهی تاثیر تنش حرارتی بر روی شکست سنگ آهک

الهام مریانجیان ،دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از دانشگاه تهران ، maryanajyan_tehran_un@yahoo.com

بهمن بهلولی، دکتری مکانیک سنگ از دانشگاه چالمرز سوئد،1380، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ،

bahman. bohloli@.gmail.com

محمد رضا ملکی جوان، دکتری ژئومکانیک از دانشگاه تهران،1386، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ، malekijavan@yahoo.com

چکیده :

درمخازن ژئوترمال و نفتی­،­سیال منفذی و در نتیجه سنگ دارای درجه حرارت بالایی است.در طی فرایند­های تزریق آب­،­به عنوان یک روش ازدیاد برداشت­،­سنگ به طور متوالی سرد و گرم می­شود. این تغییرات درجه حرارت سبب ایجاد تنش القایی در سنگ بکر می­گردد . از نظر تئوریک چنانچه مقدار تنش­های القایی به بیش از مقاومت کششی سنگ برسد­،­سنگ باید بشکند. رفتار مکانیکی سنگها در میدان گرادیان حرارتی هنوز یک موضوع چالش برانگیز است و هیچ روش استانداردی برای این رفتار سنجی وجود ندارد­،­لذا به منظور سنجش نحوه شکست نمونه­های سنگی پس از چند سیکل گرم و سرد کردن آزمون­های آزمایشگاهی طراحی گردید.در این پژوهش 6 نمونه سنگ آهک سازند آسماری به دوگروه سه تایی تقسیم شده و هریک از آنها در بازه حرارتی 80 و 120 درجه سانتیگراد سه بار متوالی مورد آزمایش حرارتی قرار گرفته است. سپس نحوه گسترش شکستگی درسنگ با تهیه تصاویر CT-Scan قبل و پس از انجام 1 و3 بار آزمایش بر روی هریک از نمونه ها بررسی گردیده است.لازم به ذکر است قبل از انجام آزمایش­های حرارتی،­ مقاومت کششی نمونه­ها تعیین شده و سپس بعد از انجام آزمایش حرارتی­،­ تنش حرارتی در نقاط مختلف نمونه محاسبه شده است. جهت تعیین مدت زمان لازم جهت گرم و سرد شدن نمونه­ها و مشخص نمودن دما در نقاط مختلف نمونه از ماژول حرارتی­(Thermal Option)­نرم افزار FLAC 2D استفاده شده است. نتایج آزمایش­ها نشان می­دهد تمرکز تنش حرارتی در نزدیکی محل سرمایش بیشتر بوده و متناسب با افزایش فاصله از آن کاهش می­یابد.ریز شکستگی­های جدید با جهت یافتگی تصادفی عمدتا درحدود 3/. ارتفاع نمونه مشاهده می­شوند.

کلید واژه ها:( 6کلمه)تنش حرارتی­،­ریز شکستگی­،­سی تی اسکن­،­سنگ آهک

کلید واژه ها: سایر موارد