پیش‌بینی پارامترهای تحکیم از طریق حدود اتربرگ با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

تحکیم عبارت است از تغییر حجم یک بعدى خاک وقتى تحت تاثیر تنش فشارى قرار می­گیرد.

پیش‌بینی پارامترهای تحکیم از طریق حدود اتربرگ با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی 

جواد شریفی، شرکت مهندسین مشاور راه و پل هامون، Javad2114@yahoo.com

 حبیب الرحمن جمشیدزهی اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان

مجید حمیدی راد، شرکت مهندسین مشاور راه و پل هامون

چکیده:

تحکیم عبارت است از تغییر حجم یک بعدی خاک وقتی تحت تاثیر تنش فشاری قرار می­گیرد. در این تحقیق به منظور تعیین دقیق پارامترهای تحکیم از نتایج حدود اتربرگ، نمونه‌های مختلفی از خاک تحکیم پذیر دشت زابل گردآوری شده و سپس در آرمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در آزمایشگاه آزمایش‌های معمول اتربرگ بر روی نمونه‌ها انجام شده و تعداد 102 نمونه حاصل از اعماق و مکان‌های مختلف دشت در پایگاه داده‌ ثبت گردید. در مراحل بعد نتایج برای ورود به شبکه‌های عصبی مصنوعی آماده شده و مدل سازی انجام گردید. پس از مرحله آموزش شبکه و یادگیری، مدل‌های مختلف شبکه مورد سعی و خطا قرار گرفته و در ادامه مدل بهینه انتخاب شده است. نتایج نشان داد که شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌تواند روشی  دقیق در پیش‌بینی پارامترهای تحکیم مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه ها: آزمایش تحکیم، ضریب فشردگی، ضریب تحکیم،شبکه‌های عصبی مصنوعی    

کلید واژه ها: سایر موارد