ارزیابی پارامترهای تغییر شکل آبرفتهای مسیر تونل شهید صیاد شیرازی با استفاده از آزمایش پرسیومتری

امروزه با توجه به رشد و نیاز به حمل و نقل مدرن در شهرهاى بزرگ و گسترش مشکلاتى از قبیل ترافیک هاى شهرى، شبکه هاى فاضلاب و ...، کارشناسان شهرسازى

ارزیابی پارامترهای تغییر شکل آبرفتهای مسیر تونل شهید صیاد شیرازی با استفاده از آزمایش پرسیومتری

محرم مجدی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،moharram_majdi@yahoo.com

دکتر علی ارومیه ای، عضو هیئت علمی زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، Uromeiea@modares.ac.ir

مسعود مرسلی، کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، موسسه مهندسین مشاور ساحل، massoud.morsali@yahoo.com

احسان مختاری، کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، موسسه مهندسین مشاور ساحل، mokhtari_e@yahoo.com

مجید اسماعیلی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، esmaeili.mjd@gmail.com

چکیده :

امروزه با توجه به رشد و نیاز به حمل و نقل مدرن در شهرهای بزرگ و گسترش مشکلاتی از قبیل ترافیک های شهری، شبکه های فاضلاب و ...، کارشناسان شهرسازی را به این موضوع رهنمود می­سازد که برای حل این قبیل مشکلات علاوه بر استفاده از امکانات و ساختار­های روی زمین به مسائل و ایجاد سازه­هایی در زیر زمین نیز توجه خاصی داشته باشند. از جمله این ساختار ها، ایجاد تونلها در زیر مناطق شهری برای مصارفی مانند: متروی شهری، شبکه فاضلاب، تونل های بزرگراه ها و غیره می باشد. بررسی و تعیین پارامترهای تغییر شکل خاک ها یکی از مسائل اصلی در طراحی سازه های زیرزمینی می باشد. روش های مختلف آزمایشگاهی و صحرایی جهت تعیین این پارامترها وجود دارد. آزمون های صحرایی به دلیل این که در شرایط واقعی و طبیعی زمین هم از نظر بزرگی، جهت و نحوه توزیع تنش های موجود و هم از نظر ناهمگنی های ساختی و بافتی خاک و سنگ انجام می شوند. آزمایش پرسیومتری در مهندسی ژئوتکنیک به دلیل نتایج حاصل از آن و کاربردهای آنها در تحلیل و تفسیر ویژگی های مهندسی خاک و در رابطه های ارئه شده توسط محققین، از کارآمدترین آزمایشهای برجا می باشد. برای این مطالعه از نتایج 32 آزمایش پرسیومتری که در رسوبات آبرفتی مسیر تونل شهید صیاد شیرازی انجام گردیده، استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مسیر فوق، پارامترهای تغییر شکل خاک های مختلف و تغییرات این پارامترها نسبت به عمق مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: زمین شناسی مهندسی، آزمایش پرسیومتری، پارامتر های تغییر شکل، تونل شهید صیاد شیرازی

 

کلید واژه ها: تهران