بررسی پترولوژیکی، پتروگرافی و ژئوشیمیائی توده های آذرین فلدسپاتوئیددار جنوب غرب سراب (شمال‏غرب ایران)

توده­ های سینیتی فدسپاتوئیددار آذربایجان شرقی در ارتباط با ماگماتیسم ائوسن فوقانی - الیگوسن آغازی هستند

بررسی پترولوژیکی، پتروگرافی و ژئوشیمیائی توده های آذرین فلدسپاتوئیددار جنوب غرب سراب (شمال‏غرب ایران)

لیلا عبادی1، امین اله کمالی*2 ، هادی پیروج 2

1- دانشجوی دکترای پترولوژی دانشگاه تهران شمال

2- دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تبریزAminkamali63@yahoo.com*

 چکیده :

توده­ های سینیتی فدسپاتوئیددار آذربایجان شرقی در ارتباط با ماگماتیسم ائوسن فوقانی - الیگوسن آغازی هستند. توده عباس­آباد - باشکند، یکی از این توده­ها می­باشد که به صورت چند توده کوچک و مجزا در غرب توده سینیت نفلین­دار بزرگ بزقوش قرار دارد. جایگیری این توده همانند بقیه توده­های سینیتی فوئیددار به صورت نیمه عمیق می­باشد. ویژگی اخیر توسط بافت این سنگها قابل اثبات است؛ بافت میکروگرانولار، پورفیری و پورفیریتیک میکروگرانولار از بافت­های معمول این سنگهاست. بر اساس طبقه­بندی مودال سنگهای مورد بررسی در رده سودولوسیت­سینیت، مونزودیوریت نفلین­دار، سینیت آنالسیم­دار و سینیت قرار می­گیرند. کانیهای سنگ­ساز مهم این سنگها شامل آلکالی­فلدسپار، پلاژیوکلاز، سودولوسیت، آنالسیم، کلینوپیروکسن، هورنبلند، بیوتیت، الیوین، آپاتیت، زیرکن و کانیهای اپک می­باشد. بر اساس طبقه بندیهای شیمیایی سنگهای مورد بررسی در محدوده نفلین­سینیت، سینیت و سینودیوریت قرار می­گیرند. همچنین این سنگها بر اساس کانی­شناسی و ضریب آگپایتیک جزو نفلین سینیت­های میاشکایتیک محسوب می­شوند. سری ماگمایی این سنگها با توجه به کانیهای سنگ­ساز و شیمی سنگ کل، آلکالن پتاسیم بالا و شوشونیتی است. بررسیهای ژئوشیمیایی سنگهای عباس­آباد – باشکند که بیشتر بر اساس عناصر فرعی و کمیاب استوار گردیده، نشان می­دهد که این سنگهای آلکالن به یک محیط مرتبط با ریفت تعلق ندارند. در این ارتباط نمودارهای ژئوشیمیایی دوتایی و سه­تایی، نمودارهای عنکبوتی مقایسه­ای و الگوهای REE سنگهای مورد بررسی بیانگر یک محیط تکتونیکی مرتبط با قوس برای این سنگهاست. غنی­شدگی مشخص سنگهای آلکالن مورد بررسی در عناصری مثل Rb, Ba, Th, U, K می­تواند در ارتباط با فرایندهای متاسوماتیسم گوشته و یا آلایش پوسته قاره­ای باشد. وجود آنومالی منفی Ti, Nb, Ta (TNT) و ویژگیهای متاآلومینوسی سنگهای مورد بررسی از یک طرف، و رخداد فرورانش نئوتتیس از طرف دیگر، احتمالا˝ تأثیر فرورانش بر منابع گوشته­ای باعث غنی­شدگی از عناصر ناسازگار شده است.

کلید واژه ها: آلکالن، آنالسیم، باشکند، فوئیدسینیت، سودولوسیت،  میاشکایتیک

کلید واژه ها: آذربایجان غربى