GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | http://irangeology.gsi.ir
English
  چینه شناسی
چینه شناسی
نقشه ساده زمین شناسی ایران
(بر پایه سن)
Simplified Geological Map of Iran(based on age)
based on the 1:1,000,000 geological map and gsi analyses
راهنمای نقشه
نوزیستی
Cenozoic
میانه زیستی
Mesozoic
دیرینه زیستی
Paleozoic
پیش از کامبرین
Protrozoic
 
صفحه نخست |  درباره سازمان |  محصولات |  علوم و دانش |  خدمات |  اطلاعات و دانلود |  ويژه هاى علوم زمين |  مرکز خبر |  اطلاعات استان ها |  سايت هاى وابسته |  تماس با ما |  زمين شناسى براى همه |  راهنما |  ارتباط مستقيم با رياست سازمان |  آموزش