علوم مرتبط با زمین شناسی نظامی
مطالعات سنجش از دور مطالعات اقليمى(آب و هوا) مطالعات ژئوشيميايى
مطالعات هيدرولوژيکى مطالعات ژئومورفولوژيکى
 
copyright 2009-2010, all right reserved, geological survey of Iran