شمالغرب و غرب ايران
اهميت بررسي پهنه ي شمالغرب و غرب ايران
اين پهنه استانهاي اردبيل،آذربايجان شرقي ،آذربايجان غربي ،كردستان،كرمانشاه ،ايلام وخوزستان را دربر مي گيرد منطقه ي آذربايجان به لحاظ قرار گرفتن در يك موقعيت ويژه ،با چهار كشور همسايه بوده و از لحاظ دهليز بندي نيز داراي موقعيت ويژه اي است .از نظر طبيعي وجود كوهستانهاي بلند در اطراف مرز ،شرايط طبيعي را از نظر دهليز بندي به طرفين تحميل وديكته مي كند.در بعضي از مناطق ،دهليز ها مانع بسيار محكم طبيعي در وصول به منطقه ايجادنموده است .وجود عوارض حساس وپر اهميت در داخل وخارج آذربايجان اين منطقه را از لحاظ عمليات نظامي فوق العاده با ارزش كرده است .معابر مهم آسيا و اروپا وخطوط ارتباطي درياي سياه باعث شده است كه گره مواصلاتي را در شمال غرب ايران بوجود آورد .منطقه ي كردستان نيز به لحاظ موقعيت كوهستاني خود هميشه منطقه اي بسيار پرزحمت ومشكل براي عمليات نظامي محسوب مي شود.وجود كوهستانهاي متراكم وعدم وجود معابر ومحورهاي آمادي و لجستيكي مناسب براي عمليات نظامي محسوب مي گردد.به لحاظ موقعيت مرزي استان كرمانشاه وبرخورداري از حدود 300كيلومترمرز مشترك با كشور عراق ارزش نظامي اين منطقه حائز اهميت است .از سويي به دليل طرز قرارگيري ارتفاعات اين استان به صورت پله اي و موازي با مرز موقعيت خوب پدافندي و از طرف ديگر شكل هندسي مرز و محدب بودن آن موقعيت خوب آفندي را براي كشورمان ايجاد نموده كه در هيچ منطقه اياز غرب كشور چنين امكانات طبيعي براي يك واحد عملياتي فراهم نمي باشد .استان ايلام از نظر موقعيت و شرايط اقتصادي و اجتماعي همانند ساير مناطق كشور مي باشد .ليكن از لحاظ دفاعي ، منطقه اي با شرايط خاص و ارزش بسيار زيادي است .شرايط طبيعي ارتفاعات از نظر شرايط ديد ممتد بر جلگه هاي منطقه و بين النهرين از يك طرف وآسيب پذيري شهر هاي مرزي استان از سوي ديگر ،ويژگي خاصي براي استان بوجود آورده است .خوزستان نيز از دير باز به عنوان يك جلگه ي حاصلخيز ،ارزش نظامي واقتصادي و سياسي خاصي داشته و وجود رود خانه هايي مانند كرخه،كارون ،جراحي ،هنديجان و وجود زمين و خاك مناسب و آب فراوان از هر نظر اين منطقه را به صورت استراتژيك در آورده است.
 
copyright 2009-2010, all right reserved, geological survey of Iran