نوع منبع ردیف عنوان
مقاله  1 آب های زیرزمینی فسیلی
مقاله  2 آبهای معدنی آذربایجان و آب و لجن دریاچ رضائیه
مقاله  3 آزمایش پین هول( جهت تشخیص و کلاسه بندی خاکهای رسی واگرا)
مقاله  4 آلودگی خاک
مقاله  5 آلودگی محیط زیست
مقاله  6 آلودگی ها( خاک، هوا، آب و محیط زیست)
مقاله  7 آمیزش و اختلاط ماگمای مافیک و فلسیک در توده نفوذی الوند : شواهد جایگری هم زمان
مقاله  8 آنالیز شیمیایی و مینرالوژی خاکهای منطقه دانشکده ( رامین )
مقاله  9 ارزیابی مقایسه ای روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزه ها در منطقه کودی کانال هند
مقاله  10 اساس انرژی هسته ای و دیگر انرژی های تجدید پذیر
مقاله  11 استفاده از روش‎Weights of Evidence در مدلسازی در محیط‎GIS
مقاله  12 استفاده از شواهد بافتی ، ساختی و کانی شناختی در تعیین شرایط و نحوه تشکیل کانسار فسفات گزستان
مقاله  13 استفاده از شواهد پتروگرافی در مطالعه توالی تبخیری گرمسار
مقاله  14 اصول و مشکلات دوزیمتری اشعه ایکس و گاما
مقاله  15 اکتشاف در زون اسفندقه- دولت آباد با استفاده از مدلسازی در محیط‎GIS
مقاله  16 اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک برگه 1/500000آق اولر ( خلخال)
مقاله  17 الگوی رفتاری عناصر نادر خکی‎(REF ) در ارتباط با رگه سیلیسی مس - طلادار دارستان و دگرسانیهای همراه آن ( جنوب دامغان )
مقاله  18 اندازه گیری پلاتین در نمونه های زمین شناسی
مقاله  19 اهمیت و جایگاه سیستم تصویری در تهیه نقشه
مقاله  20 اولین گزارش پالینولوژی سنگهای رسوبی هم ارز سازند لشکرک ( آرینگین و خلانویرنین ) در ناحیه فشند، شمالغرب تهران
مقاله  21 ایجاد پایگاه های داده های علوم مختلف و توسعه مبتنی بر دانایی
مقاله  22 بارزسازی رخنمونهای رسی از طریق تحلیل و ترکیب مولفه های اصلی بر روی داده های‎ETM در شمال خواف
مقاله  23 بازوپائیان پرمین پسین در ناحیه بلده ( البرز مرکزی ) مقاطع میناک و نیکنام ده
مقاله  24 بحران آب
مقاله  25 بحران آب و علت های مختلف آن 
مقاله  26 بررسی پراکندگی طلا ، نقره ، مولیبدن ، مس و عناصر دیگر در گوسن های اطراف سرچشمه ( کرمان ) و کاربرد اکتشافی آنها
مقاله  27 بررسی خطر زمین لرزه در گستره اشتهارد و پیرامون
مقاله  28 بررسی سنگ شناسی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی منطقه داورزن
مقاله  29 بررسی سنگ شناسی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی منطقه فرمهین اراک
مقاله  30 بررسی سیستم نگهداری موقت تونل راه اهن مرودشت
مقاله  31 بررسی علل وقوع سیل در استان گلستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 7
مقاله  32 بررسی فرایند متاسوماتیسم در محل همجواری توده گرانیتوئیدی جنوب سبزوار با توده ساب ولکانیک کوه میش
مقاله  33 بررسی مسئله فازهای تغیییر شکل دگرگونی در زون شهرکرد- سنندج
مقاله  34 بررسی نقش تکتونیک در هیدروژئولوژی آبخوان کارستی حاشیه دشت زاغه- ایوشان - شمال خاوری خرم آباد - استان لرستان
مقاله  35 بررسی های دورسنجی به منظور ردیابی لیستوینیت ها و مواد معدنی همراه در منطقه گزیک
مقاله  36 بررسی ویژگیهای اقتصادی پومیسهای محدوده غرب سهند
مقاله  37 بررسی ویژگیهای ژئوشیمیایی تورمالین در پی جویی کانسارهای پورفیری و سنگهای گرانیتوییدی استان کرمان
مقاله  38 بررسی ویژگیهای فوران ایگنیمبریتی آب ترش قزوین
مقاله  39 بررسیهای زمین شناسی و سنگ شناسی جهت امکانات تهیه گلوله های آسیابی در دامنه شمالی و جنوبی سلسله کوههای البرز
مقاله  40 برزیل خشک می شود
مقاله  41 بلورهای نمک در زیر زمین
مقاله  42 بیلان آب آبخوان دشت ورامین و پیش بینی وضع آینده آن
مقاله  43 بیواستراتیگرافی رسوبات دونین میانی در ناحیه خوش ییلاق ( جنوب گنبد کاووس ) بر اساس کنودونتها
مقاله  44 پتانسیل ها و محدوده های امیدبخش معدنی ورقه های یکصد هزارم اشنویه و سیلوانه
مقاله  45 پتانسیل های معدنی ورقه های یکصد هزارم زمین شناسی سیلوانه و اشنویه
مقاله  46 پتانسیل یابی ذخائر مس پورفیری در برگه 1:100/000 تارم با استفاده از‎GIS
مقاله  47 پتروگرافی ، دیاژنز و محیط رسوبی رسوبات تبخیری گرمسار ؛ معدن نمک راهراهک
مقاله  48 پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی برگه قم
مقاله  49 پترولوژی و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای سلطان آباد (سبزوار)
مقاله  50 پدیده آلنینو
مقاله  51 پدیده آلودگی نور
مقاله  52 پدیده ای به نام تسونامی
مقاله  53 پدیده طوفان Piteraqs معمای هوای یخی و کاهش دما در منطقه گروئلند
مقاله  54 پرتوهای زیان بار
مقاله  55 پلوتونیسم ترشیری در محدوده ورقه 1/100000 زوزن در خاور گناباد
مقاله  56 پیش بینی زمین لرزه و پیش نشانگرهای آن
مقاله  57 تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر ویژگی های کمی و کیفی آبخوان دشت ورامین
مقاله  58 تاثیرات زیست محیطی ناشی از حفر تونل ها
مقاله  59 تاریخچه آب و هوا( خشکسالی)
مقاله  60 تجزیه و تحلیل کهلرزه ای در ناحیه البرز مرکزی با استفاده از داده های شبکه دیجیتال تهران
مقاله  61 تحلیل روند تکاملی و گسترش جانبی رودخانه های مئاندری در طول زمان با استفاده از داده های ماهواره ای  با نگرش ویژه بر تغییرات جانبی و تعیین زیر حوضه های رودخانه کارون ، منطقه اهواز
مقاله  62 تحلیل ساختاری گسل ایپک ( جنوب اشتهارد تا جنوب بوئین زهرا )
مقاله  63 تحلیلهای چند ضابطه ای و مدل سازی در محیط‎GIS با هدف توسعه منابع معدنی
مقاله  64 ترسیم خطوط همشدت با استفاده از نرم افزار‎Isoseism
مقاله  65 تشخیص ساختارهای نهان زمین ساختی به روش تحلیل مولفه ای اصلی و فیلترینگ داده های لندست‎(TM ) و بارزسازی دگرسانی گرمابی در محدوده برگه های 1:100000تخت سلیمان - شاهین دژ
مقاله  66 تصحیح معادلات هیدروگراف فروکش آبدهی چشمه تعیین حجم دینامیکی آب زیرزمینی آبخوان کارستی
مقاله  67 تعیین حالت اکسیداسیون ، کوردیناسیون و نسبت کاتیون های آهن در میکاهای تری اکتائدرال به روش مازبار اسپکتروسکوپی
مقاله  68 تعیین سن مجموعه نفوذی اشنویه با روش پتاسیم - آرگن
مقاله  69 تغییر رنگ دریاچه ارومیه
مقاله  70 تغییر شکلهای همزمان و پس از پ‌ویش ماگمایی در مجموعه آذرین سامن : نشانه هایی برای تبیین سبک جایگزینی توده های گرانیتوئیدی در بخش سنندج - سیرجان
مقاله  71 تغییرات آب و هوایی
مقاله  72 تغییرات آب و هوایی افسانه یا واقعیت، تغییرات در کره زمین، ارتباط زلزله با تغییرات آب و هوا 
مقاله  73 تفسیر علل وجود آنکلاو و زینولیت در توده گرانیتوئیدی جنوب سبزوار مجاور توده ساب ولکانیک کوه میش
مقاله  74 تکتنوماگماتیسم ، دگرسانی گرمابی و زایش عناصر پرتوزا در زون ارسباران - سبلان ( ارسباران - قرچه داغ)
مقاله  75 تهیه فسفر - 32 با پرتوزائی ویژه بالا بر اساس واکنش‎p32‎p(n,)31
مقاله  76 توالی زمانی و چینه ای پرکامبرین ( دوران ماقبل اول )
مقاله  77 توده گرانیتی شمال اشنویه و ارتباط آن با کانی سازی تنگستن منطقه
مقاله  78 توزیع جغرافیایی و ویژگیهای سنگ شناسی و ژئوشیمیایی سنگ های شوشونیتی ایران
مقاله  79 توسعه مبتنی بر دانایی و گسترش نشریات الکترونیکی
مقاله  80 تولید انرژی از دریاها
مقاله  81 جایگاه خالی علم گوهر شناسی در علوم زمین کشورمان
مقاله  82 جداول و مجموعه کامل چینه شناسی آلمان 2012
مقاله  83 جنبه های ژئوتکنیکی و هیدروژئولوژیکی آبخوان محبوس در نهشته های پلیوسن در محدوده محور و دریاچه سد مخزنی باباخان ( شمال خاوری بیجار )
مقاله  84 جنوب باختری خواف ، چشم انداز جدیدی از پتانسیل معدنی و توسعه اقتصادی
مقاله  85 چرنوبیل- گزارشی از بزرگترین فاجعه تاریخ 
مقاله  86 چگونگی انطباق علم جغرافیا با ابزارها و تکنولوژی روز دنیا
مقاله  87 چینه شناسی نهشته های نئوژن دره گلندرود ( جنوب رویان ) با اشاره به مجموعه فسیلی آن
مقاله  88 چینه شناسی و زیست چینه برش مد بیگی ( غرب طبس ) و معرفی ممبر مدبیگی (‎Madbeiki Member)
مقاله  89 خاستگاه کانسار آنتیموان ، آرسنیک و طلا در مجموعه ولکانوپولوتونیک داشکسن ( خاور قروه ، استان کردستان )
مقاله  90 خاستگاه و نحوه تشکیل طلا در محدوده زایلیک- اهر 
مقاله  91 خانه های پیش ساخته چوبی- بتنی
مقاله  92 خطر آلومینیوم
مقاله  93 دستگاه آزمایش ضربه ای الکتریکی خودکار جهت آزمایش های سبک و متوسط 
مقاله  94 رخداد کانه زائی طلا در پهنه برشی باریکا ( شرق سردشت - آذربایجان غربی )
مقاله  95 رخساره های کانه دار کانسار سلستیت نخجیر کوه ورامین ؛ تحول دیاژنزی و محیط رسوب گذاری
مقاله  96 رخساره های کانه دار و ساخت و بافت و پاراژنز آنها در کانسار سرب - نقره خانجار- جنوب دامغان
مقاله  97 رگه ها و کانسارهای جایگزین 
مقاله  98 روش های آبیاری و روش های آبیاری کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک
مقاله  99 روشی برای حفظ سلامتی
مقاله  100 زایش طلا در محدوده اکتشافی صفی خانلو - نقدوز( جنوب خاوری اهر )
مقاله  101 زلزله های مصنوعی ( القایی )
مقاله  102 زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی منطقه گرگان و علی آباد
مقاله  103 زمین شناسی ، پاراژنز، آلتراسیون و چگونگی گسترش کانه زایی طلا در رگه های سیلیسی سولفیددار سنگهای ولکانو- پیروکلاستیک ائوسن میانی ( جنوب دامغان )
مقاله  104 زمین شناسی اقتصادی اندیس آهن رباعی ( جنوب دامغان )
مقاله  105 زمین شناسی اقتصادی منطقه میوه رود استان آذربایجان شرقی
مقاله  106 زمین شناسی زیست محیطی ایال متالوژنی محور قروه- بیجار- تکاب
مقاله  107 زمین شناسی زیست محیطی و ارتباط آن با بیماریها
مقاله  108 زمین شناسی کوه طلحه
مقاله  109 زیستگاه مرداب
مقاله  110 ژئوشیمی و عوامل کنترل کننده کانه سازی طلا- مس در اثر معنی دارستان ( جنوب دامغان )
مقاله  111 ژئومدیسین و پتانسیل بررسی آن در ایران
مقاله  112 ساختار اتمسفر
مقاله  113 ساختمان های پایدار
مقاله  114 ساختمان های مقاوم در برابر زمین لرزه
مقاله  115 ستاره جدید در آسمان خورشیدی
مقاله  116 سهند از نظر ولکانولوژی و ولکانو سدیمانتولوژی
مقاله  117 سیاره وحشی( زلزله، طوفان...)
مقاله  118 سیستم اطلاعات جغرافیایی‎(GIS) جهت بکارگیری در مکانیابی دفن زباله شهر ساری
مقاله  119 شاخص های زمین ریخت شناسی در ارزیابی مناطق با زمین ساخت فعال
مقاله  120 شبیه سازی هیدروگراف واحد آبخوان دشت ورامین با استفاده از مدل توماس - فایرینگ‎Tomas - Fiering))
مقاله  121 شبیه سازی و پیش بینی وضعیت فرسایشی در ناحیه شاهین دژ در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی‎GIS ))
مقاله  122 شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی اختلاط ماگمایی در پیدایش سنگ های آتشفشانی پیرامون دریاچه حوض سلطان
مقاله  123 طراحی معدن : رمز سود دهی ؛ روشی برای کنترل بهینه عملیات بیل و کامیون در مهدنکاری رو باز
مقاله  124 ظهور یک سوراخ ازن جدید
مقاله  125 عایق های حرارتی در ساختمان
مقاله  126 عصر صنعت
مقاله  127 عملیات مغناطیس سنجی کانسار تیتانیم - فسفات قره آغاج ارومیه
مقاله  128 فاجعه بزرگ لندن
مقاله  129 فرایندهای دیاژنزی سازند تیرگان در شرق حوضه کپه داغ
مقاله  130 فن جدید ارزیابی مقدماتی محدوده حفاری در آبخوانهای آهکی با آمار آبدهی چشمه های کارستی
مقاله  131 فناوری‎GIS تحولی چشمگیر در زمین شناسی و زیست محیطی
مقاله  132 کاربرد روش پلاریزاسیون القایی و حفر گمانه ای اکتشافی در مطالعه تحت الارضی زون سیلیسی سولفید- طلادار لیستوینیت های شمال شرق هنگران - جنوب ورقه مختاران
مقاله  133 کاربرد کروماتوگرافی یونی در اندازه گیری کاتیونها و آنیونهای معدنی
مقاله  134 کاربرد موثر استفاده از تکنیک جدید در تشخیص و بارزسازی دگرسانی گرمابی و اکسیدهای آهن بر روی داده های لندست‎(TM) در محدوده زون طارم
مقاله  135 کاربرد‎GIS در استفاده بهینه از اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی
مقاله  136 کاربرد‎GIS در مکان یابی صحیح دفن زباله
مقاله  137 کانسارهای مس پورفیری علی آباد و دره زرشک در جنوب غرب یزد
مقاله  138 کانه زائی طلا در پهنه برشی شکل پذیر کرویان ( جنوب غرب سقز- کردستان )
مقاله  139 کشاورزی و بحران آب در عربستان سعودی
مقاله  140 کلیاتی از متابازیت های خیلی ضعیف و انواع آن در منطقه ساوه
مقاله  141 کمبود آب 
مقاله  142 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد
مقاله  143 کیفیت بهتر هوا توسط گیاهان
مقاله  144 گرمای زمین= ژئوترمال
مقاله  145 گنجینه ژئوشیمی: جلد سیزدهم ژئوشیمی کانسارها 16-13- کانسارهای رگه ای نقره 
مقاله  146 گونه ها و اشکال مختلف پنجره ها، برج ها در آلمان، سبزترین ساختمان
مقاله  147 گیاهان نمک دوست
مقاله  148 لرزه زمین ساخت منطقه دماوند با تاکیدی بر شهر دماوند
مقاله  149 لزوم توین مدل داده‎GIS عوارض زمین شناسی با هدف انطباق زیر ساخت داده های مکانی ملی با تجارب جهانی
مقاله  150 لندست‎(ETM ) بررسی مورفولوژیکی سازند لوت با استفاده از تصاویر ماهواره ای
مقاله  151 ماگماتیسم پروتروزوئیک و پالئوزوئیک در ناحیه بافق و ارتباط آن با کانی زائی آهن
مقاله  152 ماگماتیسم ترشیری در منطقه جیرنده
مقاله  153 مبارزه با گرم شدن کره زمین 
مقاله  154 محاسبه هدایت هیدرولیکی سازندهای سخت با استفاده از خصوصیا مهندسی درزه ها : مطالعه موردی : میزان هدایت هیدرولیکی سنگهای گرانیتی پیرامون رگه معدنی ارغش- چشمه زرد
مقاله  155 مختصری در مورد بررسی اقتصادی ذخایر بوکسیت جهان و تولید آلومینا در آینده
مقاله  156 مروری بر سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آذرین شمال غرب ساوه
مقاله  157 مشاهده تغییرات آب و هوایی در تمام قاره ها
مقاله  158 مشکلات آب درخاورمیانه
مقاله  159 مطالعات دورسنجی در محدوده زون جنوب خراسان
مقاله  160 مطالعات زمین شناسی اقتصادی بر روی کانسار فسفات- خاکهای نادر گزستان
مقاله  161 مطالعات هیدروژئولوژی پمپاژ سفره های آبدار ،1. تفسیر پارامترهای یک سیستم آکیفر ،2 . ارزیابی متدهای هیدرولیک در پمپاژ رژیم های ناپایدار و پایدار
مقاله  162 مطالعه تغییرات شکل هیدروگرام در رودخانه ها‎Flood Routing 
مقاله  163 مطالعه خرم آباد از نظر تامین آب مشروب
مقاله  164 مطالعه زیست- چینه نگاری و پالئوژئوگرافی دو سوی گسل کلمرد در سنگهای پالئوزوئیک بالایی برش مدبیگی ( غرب شهرستان طبس )
مقاله  165 مطالعه سنگهای دگرگونی جنوب شرقی دندی ( منطقه تکاب )
مقاله  166 مطالعه کانی سازی آنتیموان در منطقه ارغش نیشابور
مقاله  167 مطالعه مقدماتی پالینولوژیکی و بازنگری بر سازند لشکرک در کوه لشکرک بزرگ البرز مرکزی ، شمال ایران
مقاله  168 مطالعه مقدماتی پالینولوژیکی و بازنگری بر سازند لشگرک بزرگ البرز مرکزی ، شمال ایران
مقاله  169 مطالعه مهاباد از نظر آب
مقاله  170 معرفی دیاپیر تربت حیدریه و تحلیل ساختاری آن
مقاله  171 معرفی رخساره های سنگ شناختی و ساز و کار رویدادهای زمین ساختی کیمیرین در منطقه خنداب ( باختر- شمال باختر اراک )
مقاله  172 معرفی رخساره های سنگ شناسی و ساز و کار رویدادهای زمین ساختی کیمیرین در منطقه خنداب ( باختر- شمال باختر اراک )
مقاله  173 معرفی زونهای کونودونتی عضو میتان و تیل آباد سازند خوش ییلاق در برش میتان
مقاله  174 معرفی مجموعه آپاتیت- مانیتیت گزستان به عنوان کانسار فسفات آذرین
مقاله  175 معرفی یک روش جدید برای محاسبه حجم بلوک های ایجاد شده در اثر درزه ها در تونلها
مقاله  176 مقایسه  روشهای سیانوراسیون و ذوب مستقیم برای استحصال طلا از کانسنگ های پیچیده
مقاله  177 مکانیسم تشکیل جریان های آتشفشانی - رسوبی ائوسن میانی منطقه وفس
مقاله  178 مناطق امید بخش معدنی ورقه زمین شناسی 1100000سلماس
مقاله  179 منشا آنالسیم در شوشونیت های منطقه گود بیابانی شمال غرب بردسیر
مقاله  180 منشا پتروژنز و سن سنجی رادیومتری باتولیت پیچاقچی ( شمال باختر ایران )
مقاله  181 مهندسی آب و هوا
مقاله  182 مهندسی نوین، محیط زیست و توسعه پایدار
مقاله  183 موارد استفاده بنتونیت
مقاله  184 موقعیت تازه استرالیا بر روی نقشه کره زمین
مقاله  185 موقعیت زمین شناسی کانسار پیریت مس دار قزل بولاغ در مجموعه ساختاری - رسوبی لکس قره باغ ( منطقه ماورای قفقاز )
مقاله  186 میکروبیواستراتیگرافی مرز‎K/T از سازند گورپی در مقطع تیپ بر اساس فرامینیفرها
مقاله  187 میکروبیواستراتیگرافی واحد های سنگی پالئوزوئیک بالایی در فرازمین کلمرد ( برش لخربخشی )
مقاله  188 میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند قم در منطقه سمنان
مقاله  189 نتایج تغییرات اقلیمی
مقاله  190 نسخه الکترونیکی فرامینیفرا و طبقه بندی آنها
مقاله  191 نگرشی بر پترولوژی توده نفوذی یوسف لو- صفی خانلو ( انزان ) ( جنوب خاوری اهر )
مقاله  192 نگرشی دوباره بر اردویسین ناحیه طبس
مقاله  193 نیم قرن کشف مواد معدنی در جهان و ایران : رویکردها ، روندها و اموخته ها
مقاله  194 هشتاد سال از ساخت سد هوور می گذرد
مقاله  195 هیمالیا
<cke:body> <p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p> </cke:body>