تاریخ نشر : دى 1392
عنوان : گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 12 دیماه 1392 بستک، هرمزگان
شرح مختصر :
گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 12 دیماه 1392 بستک، هرمزگان
شرح کامل:گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 12 دیماه 1392 بستک، هرمزگان

در ساعت 06:43 دقيقه بامداد پنجشنبه 12 دیماه 1392 ، زمين لرزه اى با بزرگاى 5/5 در مقياس MN در عمق 20 کیلومتری از سطح زمین بستک از توابع استان هرمزگان را لرزاند. رومرکز اين رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران در 11 کیلومتری جنوب شرقی بستک، 22 کيلومترى شمال شرقی جناح و 50 کيلومترى شمال بندر چارک گزارش شده است. مشخصات این زمین لرزه در جدول -1 ارائه گرديده است. تا کنون 7 پسلرزه به ثبت رسیده است که بزرگترین آنها 5/4 می باشد.

Local Time: 06:43

Date: 2014/01/02

Depth (Km)

Magnitude

Latitude N

Longitude E

Reference

10/1

5/5

27/26

54/24

USGS

20

5/5

27/14

54/45

IRSC

10

5/5

27/19

54/51

EMSC

18

5/6

27/16

54/43

IIEES

جدول 1- مشخصات زمين لرزه 12 دیماه 1392 بستک - هرمزگان بر گرفته از منابع گوناگون

نگاره های زیر به ترتیب موقعیت رومرکز زمینلرزه، لرزه خیزی منطقه، مکانیزم های کانونی زمینلرزه های گذشته منطقه و مکانیزم کانونی زمینلرزه کنونی (حل شده توسط HARV) را نشان می دهند. همانطور که از نگاره 3 و 4 مشخص است، اکثر زمینلرزه های منطقه دارای مکانیزم کانونی مورب لغز با مولفه معکوس می باشند.