تاریخ نشر : دى 1392
عنوان : گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 8 دیماه 1392 مورموری، ایلام
شرح مختصر :
گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 8 دیماه 1392 مورموری، ایلام
شرح کامل:
گزارش مقدماتى رخداد زمين لرزه 8 دیماه 1392  مورموری، ایلام
 
در ساعت 02:26 دقيقه بامداد یکشنبه 8 دیماه 1392 ، زمين لرزه اى با بزرگاى 7/4 در مقياس MN در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین مورموری از توابع استان ایلام را لرزاند. رومرکز اين رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران در 16 کیلومتری شمال مورموری، 26 کيلومترى جنوب شرقی آبدانان و 32 کيلومترى جنوب پلدختر گزارش شده است. مشخصات این زمین لرزه در جدول -1 ارائه گرديده است.
Local Time:  02:26
Date: 2013/12/28
Depth (Km)
Magnitude
Latitude N
Longitude E
Reference
10
8/4
86/32
66/47
USGS
10
7/4
87/32
66/47
IRSC
10
8/4
82/32
70/47
EMSC
14
7/4
98/32
59/47
IIEES
جدول 1- مشخصات زمين لرزه 8 دیماه 1392 مورموری - ایلام بر گرفته از منابع گوناگون
بيشينه شدت محاسبه شده توسط کارشناسان سازمان زمين شناسي تهیه شده بر پايه مدل ميانگين ايران سياهکالى مرادى و همکاران (1383) در مقياس MSK در نقطه I0  (در پهنه رومرکزى) برابر 4 برآورد شده و به همراه لرزه خیزی منطقه در نگاره های زیر ارائه شده است.