نام نویسنده : محمد جواد بلورچى، ايمان انتظام سلطانى، فرهاد انصارى
تاریخ نشر : مهر 1383
عنوان : گزارش مقدماتى زمين لغزش روستاى بالا زرين آباد
شرح مختصر :
دلايل اصلى رويداد زمين لغزش را مى توان به شرح زير عنوان نمود:
1- قرار گيرى کامل روستا بر روى يک توده لغزيده قديمى که اين گونه توده ها به دليل مقاومت برشى کم از استعداد لغزش زيادى برخوردار هستند.
۲- مصالح درگير لغزش بطور عمده شامل لس ( رسوبات بادى کواترنرى پسين) مى باشند که از سيلت و رس تشکيل شده واينگونه خاک ها در صورت آبگيرى جزو خاک هاى مسئله دار بشمار مى آيند. ضخامت اين نهشته ها متغير بوده و در اين منطقه به بيش از 10 متر نيز مى رسد.
شرح کامل:
مديريت زمين شناسى مهندسى و زيست محيطى
گروه زمين شناسى مهندسى 

زمين لغزش روستاى بالا زرين آباد

 
دلايل اصلى رويداد زمين لغزش را مى توان به شرح زير عنوان نمود:
 
1-  قرار گيرى کامل روستا بر روى يک توده لغزيده قديمى که اين گونه توده ها به دليل مقاومت برشى کم از استعداد لغزش زيادى برخوردار هستند.
2-  مصالح درگير لغزش بطور عمده شامل لس ( رسوبات بادى کواترنرى پسين) مى باشند که از سيلت و رس تشکيل شده واينگونه خاک ها در صورت آبگيرى جزو خاک هاى مسئله دار بشمار مى آيند. ضخامت اين نهشته ها متغير بوده و در اين منطقه به بيش از 10 متر نيز مى رسد.
3-  اشباع يا نيمه اشباع بودن نهشته هاى اين منطقه به سبب : نفوذ پذيرى کم نهشته هاى سطحى، مسدود شدن چشمه ها و به هم خوردن زهکش طبيعى، تزريق آب به درون زمين توسط چاه هاى جذبى فاضلاب و آبيارى غير اصولى زمين هاى کشاورزى، تغذيه سفره هاى زير زمينى توسط آبراهه هاى جارى در روستا.
4-     از بين رفتن پوشش جنگلى ناحيه.
5-  بارش شديد در زمان کوتاه در روزهاى ششم و هفتم دى ماه( از شنبه شب تا دوشنبه) بعنوان عامل محرک نهايي.
6-  رويداد زمين لرزه هاى احتمالى ( براى مثال زمين لرزه خرداد ماه کجور- بلده) در تضعيف و تحريک نهشته ها موثر بوده است.
7-  توسعه غير اصولى روستا در سالهاى اخير از طريق بار گذارى بر روى شيب ( ساخت وساز)، دستکارى در هندسه شيب ( خاکبردارى و خاکريزى)، تزريق فاضلاب و تغيير الگوى زهکشى، سبب بر هم خوردن تعادل شيب گرديده است.
8-     عملکرد فرسايشى رودخانه و آبراهه ها در لغزش دامنه هاى مستعد ناپايدارى موثر بوده است.
 

 
بررسى مقدماتى انجام شده در اين مرحله نشان مى دهد:
 
الف- لغزش هاى صورت گرفته از نوع پيشرونده مى باشند، به عبارت ديگر زمين در حال حاضر هنوز به گسيختگى کامل نرسيده و امکان ادامه حرکت وجود دارد.
ب- مشاهدات حاکى از ادامه بازشدگى شکاف هاى موجود در زمين و ساختمان ها و حرکت مصالح بسوى پايين دست شيب در بلوک هاى مجزا مى باشد.
پ- آغاز حرکت همزمان با بارش شديد در منطقه بوده است، به اين ترتيب با توجه به آنکه بارش ها در منطقه همچنان ادامه خواهد داشت، تشديد لغزش زمين بسيار محتمل است.
ت- تاکنون حرکت در توده لغزيده به آرامى صورت گرفته، اما با توسعه گسيختگى، احتمال تشديد سرعت وجود دارد. يادآور مى شود که گسيختگى هاى سريع در شيب هاى تند مشرف به آبراهه ها حتى در وضعيت کنونى نيز قابل انتظار است که در چنين مواردى احتياط وهوشيارى بيشترى را مى طلبد.
ج- در حال حاضر و پيش از انجام مطالعات تکميلى ( نقشه بردارى دقيق، بررسى هاى ژئوفيزيکى، ژئوتکنيکى و زمين شناسى مهندسى) نمى توان در مورد اين توده و روش هاى بهسازى يا پايدار سازى آن اظهار نظر قطعى نمود. اما با توجه به وضعيت بحرانى منطقه، اصل خشک نگهداشتن نهشته هاى درگير لغزش بعنوان هسته هر گونه طرح پايدار سازى موقت يا دائم مى بايست مورد توجه قرار گيرد. با اجراى روش هاى ساده اى نظير کانال کشى و هدايت آب هاى سطحى و آزاد سازى آب حوضه هاى بسته به مناطق خارج از محدوده توده لغزيده، مى توان حرکت در اين جهت را آغاز نمود.
چ- در پايان خاطر نشان مى سازد که با توجه به موارد ياد شده و جدى بودن خطر براى ساکنين، برنامه ريزى براى اسکان موقت در حد استانداردهاى قابل قبول، تا پايان مطالعات و عملى شدن تصميم نهايى الزامى است.