نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم اردستان
...
تاریخ نشر : فروردین 1396
  اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم ورزﻗﺎن
...
تاریخ نشر : فروردین 1396
  بررسی فروچاله و شکاف‌های زمین دشت ایج، استان فارس (آذر 1394) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش مقدماتی سیلاب کوهدشت (پنجشنبه هفتم آبان ماه 1394) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  ’گزارش مقدماتی سیل استان ایلام (پنجشنبه هفتم آبان 1394) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش سیلاب شهرستان پاکدشت (مهر 1394) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد، شهرستان ورامین (اردیبهشت 1389) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی شکاف طولی زمین در آزادشهر (مهر 1388) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان 1390) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش بررسی آخرین وضعیت مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در جنوب باختر دشت تهران (بهمن 1390) - گروه آب‌زمین شناسی
...
تاریخ نشر : دى 1395
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11