نوع دسته بندى : 1:100000
نام استان :: آذربايجان غربى
مجرى: سازمان زمين شناسى
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى:  از 44° تا 44.3°
عرض جغرافیایى:  از 38.5° تا 39°
تهیه کنندگان: امینی ، رادفر، خلعتبری، بحرودی ، امامی
شماره نقشه: 4867
عناصر و داده های موجود در نقشه: کوه حلب Kuh e Halab ، راندگی بالابان Balaban Thrust، راندگی دیزج الند Dizaj Aland Thrust، راندگی طوره Tavreh Thrust

عنوان: ديزج