GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR
 
English    
صفحه اصلي| تماس با ما| راهنما
    ورود اعضا
شناسه کاربری
کلمه عبور
- معاملات > معاملات > مناقصه ها > آگهى مناقصه نگهدارى و سرويس تاسيسات سال ۸۷ سازمان زمين شناسى لطفا به روزنامه مورخه .. و .. مراجعه نمائيد
 

 

بسمه تعالى

آگهي  مناقصه عمومي 

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد سرويس و نگهدارى تاسيسات از قبيل : راهبرى ، تعميرات دستگاه هاى حرارتى و برودتى ، يخچال ها ‌آبسرد کن ها ف سيستم هاى اب و برق و گاز خواى فشرده سال 87 خود  را طبق شرايط مندرج در اسناد (مناقصه )  از طريق مناقصه عمومى يک مرحله اى به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد  .لذا از شرکت هائى که داراى  صلاحيت شرکت در معاملات دولتى هستند  دعوت ميشود تا حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاريخ انتشارآخرين  آگهى در روزنامه (مهلت فروش اسناد مناقصه ) ضمن واريز مبلغ 50000 ريال (بابت  اسناد مناقصه )   به حساب 108 خزانه نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران به آدرس تهران – ميدان آزادى – بلوار معراج _ دبيرخانه سازمان مراجعه و اسناد مناقصه را ضمن ارائه فيش واريزى دريافت نمايند . اسناد مناقصه بايد در پاکت هاى : پاکت الف (ضمانت نامه سپرده شرکت در مناقصه ) ، پاکت ب ( مدارک و رزومه ها و سوابق کارى گذشته  مناقصه گر با ساير اشخاص حقوقي..) و پاکت ج ( پيشنهاد قيمت ) بطورجداگانه گذاشته شده و سربسته حداکثر تا ساعت 16 روز          مورخه  ../ 02 / 87   به نشانى فوق الذکر (محل دريافت پاکات مناقصه ) در قبال اخذ رسيد تحويل گردد .

 

زمان و محل بازگشائى پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز        مورخ   /  / 87واقع  در دفتر معاونت برنامه ريزى، توسعه مديريت و پشتيبانى  سازمان زمين شناسى

آدرس اينترنتى : http://www.gsi.ir  گزينه خدمات ( مناقصه ها و مزايده ها) و  اطلاعات بيشتر : ( آقاى عليمردانى 64592204،آقاى مهندس امينى 64592279و 64592271)

براى دريافت اسناد اينجا کليک کنيد  ( اسناد متعاقبا اصلاح و pdf شده که مورد تائيد خواهد بود)

  

 

 

بسمه تعالى

شرايط شرکت در مناقصه عمومى

 

1- موضوع مناقصه : سرويس ونگهدارى، راهبرى ، تعميرات دستگاههاى حرارتى وبرودتى ، يخچال ها، آبسردکن ها، سردخانه ها وسيستم هاى آب و برق وگاز هواى فشرده ، هودها ، روشنايى ساختمانها ومحوطه و نگهدارى دو حلقه چاه عميق آب ، ترميم وياتعويض کليه انشعابات مربوطه ورفع گرفتگى کليه لوله ها وتعمير سيفونها ، تخليه سپتيکهاى لجن وچربى گير، انجام لوله کشى ها وکنده کاريهاى لوله کشى ونگهدارى کليه سيستم هاى برقى و سه دستگاه آسانسورحمل بار ،امور مربوط به جوشکارى هاى مورد نياز  و تعمير و تعويض قفل هاى درب چوبى آهنى و غيره ساختمانهاى شماره يک ، دو (انبارخيابان خليج ) – ساختمان صادقيه

2- مدت قرارداد  :  از تاريخ 1/4/87    لغايت   اسفند 87

3- پيشنهاد دهنده لازم است آگهى ثبت در روزنامه رسمى با آخرين تغييرات آن، اساسنامه، اظهارنامه ثبتى و امضاء تعهدآور و خلاصه اى از سوابق کارى خود با ذکر مشخصات دقيق و اسناد مناقصه را در پاکت ( ب ) ارائه نمايد(کليه صفحات اسناد مناقصه دريافتى از سازمان حتما با امضاهاى مجاز که در اساسنامه شرکت قيد گرديده است بايد پاراف گردد.

تبصره  : داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفيد و منطبق با موضوع مناقصه در سالهاى اخير در شهر تهران الزامى است و شرکت کنندگان در منا قصه موظف هستند تا رزومه سالهاى فوق راضميمه اسناد مناقصه در پاکت( ب) قرار دهند.

4- پيشنهاد دهنده بايد از طرف وزارت کار و امور اجتماعى تعيين صلاحيت شده و داراى طرح طبقه بندى مشاغل بوده ، و بايد طرح طبقه بندى مشاغل را در حقوق و مزاياى پرسنل خود لحاظ نمايد.

5- پيشنهاددهنده لازم است با ملاحظه و بررسى کليه اسناد مناقصه و کسب اطلاعات لازم از جزئيات نسبت به ارائه پيشنهاد اقدم نمايد.

6- سازمان از بابت هزينه غذا، لباس و اياب و ذهاب کارکنان پيمانکار وابزار کار هيچگونه مسئوليتى را به عهده ندارد. وپيمانکار موظف به تهيه وتأمين موارد مذکور مى باشد.

7-  هرگونه افزايش حقوق ودستمزد ساير مزاياى متعلقه وغيره ...  به عهده پيمانکار بوده وسازمان  هيچگونه مسئوليتى دراين مورد ندارد.

8-پرداخت کليه کسورات قانونى(بيمه- ماليات وغيره) به عهده پيمانکار بوده و همچنين کسورات مربوط به سپرده حسن انجام کار براساس آئين نامه تضمين معاملات دولتى اعمال خواهد گرديد .

9-  شرکت در مناقصه وتسليم پيشنهاد قيمت به منزله قبول کليه شرايط واختيارات وتکاليف قانونى سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور وقبول تعهدات والزامات قانونى از طرف برنده مناقصه خواهد بود.

10- ميزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ15،000،000 ريال مى باشد که فقـــط بصورت ضمانتنامه بانکى در وجه سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى در موقع تسليم پيشنهاد در پاکتى سربسته بنام (الف) قرار داده شود، موارد خواسته شده در بند 3 شرائط شرکت با تأئيد صلاحيت و رتبه بندى از سوى وزارت کار و طرح طبقه بندى مشاغل در پاکتى سربسته بنام (ب) و پيشنهاد قيمت در پاکتى سربسته بنام (ج) تا پايان وقت ادارى                  به دبيرخانه سازمان تحويل گردد.                  

ضمناً پيشنهاداتى که فاقد هر يک از مدارک ذکر شده در پاکت (الف ،  ب ، ج ) و همچنين عدم شرکت درجلسه مطرح شده در بند 17 شرايط شرکت در مناقصه باشند در کميسيون مناقصه مطرح نخواهد شد.

11- پيشنهاد قيمت مى بايست بصورت حجمى و قيمت کل بوده و بر اساس بخشنامه شماره 208164/100 مورخ 22/12/1385 سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور بوده و در پاکت سربسته در مهلتى که  در آگهى تصريح شده بانضمام آناليز قيمت هر نفررا تسليم سازمان گردد. به پيشنهادات مبهم و ناقص و پيشنهاداتى که بعد از تاريخ ياد شده تسليم گردند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

12- در صورتيکه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت هفت روز  به استثناء ايام تعطيل نسبت به انجام موضوع معامله اقدام ننمايد سپرده شرکت در مناقصه وى بنفع سازمان ضبط خواهد شد و در اين صورت حق هيچگونه اعتراضى براى وى وجود نخواهد داشت و مراتب به برنده مناقصه که پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد ابلاغ مى گردد. در اين صورت اگر او هم از تاريخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز به استثناء ايام تعطيل نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام ننمايد. سپرده او نيز به نفع سازمان ضبط گرديده و بر اساس قانون برگزارى مناقصات اقدامات بعدى لحاظ ميگردد.

13- با اعلام برنده مناقصه بوسيله کميسيون مناقصه، سپرده برنده مناقصه و نفر دوم مناقصه نگاهدارى و سپرده ساير پيشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

14- سپرده شرکت در مناقصه نفر دوم بعد از انعقاد قرارداد با نفراول واخذ ضمانت انجام تعهدات  مسترد خواهد شد.

15- پيشنهادات واصله در مهلت مقرر در آگهى مناقصه در تاريخ                              رأس ساعت
 10 صبح در اتاق معاون برنامه ريزى ، توسعه مديريت و پشتيبانى و در حضوراعضــا کميسيون مناقصه باز و قرائت و صورتجلسه خواهد شد ، ضمن اينکه شرايط تعيين برنده مناقصه ممکن است نياز به بررسى هاى فنى و تخصصى داشته باشد.

16- برنده مناقصه بايد توانائى پرداخت حداقل دو ماه حقوق ومزايا به پرسنل خود رادر صورت تأخير درپرداخت صورتحساب ماهيانه توسط کارفرما را داشته باشد.

توضيح اينکه دراين حالت پيمانکاربايد ليست حقوق و مزايا ، بيمه و ماليات پرسنل را تنظيم و ضمن هماهنگى با نماينده کارفرما نسبت به پرداخت آنها از طريق حساب مشترک اقدام و اسناد پرداختى را طى يک گزارش جهت اقدامات بعدى به کارفرما انعکاس نمايد.

17 – پيمانکار يا نماينده رسمى ايشان ميبايست در تاريخ                   راس ساعت 10 صبح  و قبل از هر گونه اعلام قيمت در جلسه توجيهى کارى که اداره خدمات سازمان ( نماينده کارفرما ) مجرى آن مى باشد شرکت و پس از ارائه معرفى نامه و توجيه نحوه کار و همچنين بازديد از محلهاى مورد تعهد نسبت به امضا فرم حضور در جلسه توجيهى اقدام نمايد . ضمنا پاکتهاى ارسالى شرکتهايى که در اين جلسه حضور نداشته باشند در کميسيون مناقصه مطرح نخواهد شد.

18- حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان قانونى آنهابا معرفى نامه معتبر در کميسيون مناقصه بلامانع خواهد بود.

 

19- قرارداد منعقد شده با برنده مناقصه براساس فرم شماره ع-130 (2-85) سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور تنظيم مى گردد. (تصويرپيوست)

20 – در اجراى تصويبنامه شماره 84515/ت 34613 هيئت محترم وزيران برنده مناقصه موظف است نسبت به افتتاح حساب مشترک جارى بين خود و نماينده کارفرما نزد بانک ملت شعبه جيحون اقدام نمايد ، کليه وجوه مربوط به حقوق و مزايا ، حق الزحمه ، پاداش و ساير پرداختهاى قانونى کارکنان پيمانکار ( مطابق ليست تنظيمى پيمانکار ) به حساب بانکى مشترک واريز خواهد شد، پرداخت از حساب مذکور صرفا براى واريز خالص حقوق و مزاياى پرسنل ذيربط و واريز گسورات قانونى ليستهاى مربوط  شامل ماليات ، بيمه و غيره ... خواهد بود.

21 –پيمانکار موظف به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاى پرداختى حساب مزبور از واحد هاى مربوط و سازمان تامين اجتماعى و ارائه آن به کارفرما در پايان ماه بعد خواهد بود.

22- محل شرکت بايستى در استان تهران باشد .

23- لطفاً جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره 64592320 تماس حاصل نمايند./  

 
سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موارد الحاقى مطرح شده دربند 3- 13 قرارداد ارائه شده سازمان مديريت و
برنامه ريزى کشور

 

1- پيمانکار موظف است سرويس هاى فصلى وتعميرات مورد نياز را به موقع انجام داده ودستگاه ها را همواره آماده بهره بردارى نگاه دارد.

2- پيمانکار موظف است افرادى را بکارگمارد که صلاحيت فنى واخلاقى آنان به تأئيد سازمان برسد.

3- تهيه ابزار کار و لوازم ايمنى کارگران بعهده پيمانکار مى باشد.

4- پيمانکارموظف است پيش بينى هاى لازم جهت آماده بکاربودن کليه دستگاهها رانموده وليست قطعات مورد نياز رابه نحوى که موجب وقفه در کار دستگاهها نگردد.تهيه وکتباً باطلاع کارفرما رسانده ودر صورت موافقت سازمان قطعات ويا لوازم را تهيه نمايد بديهى است دراين صورت بهاء مربوطه براساس فاکتور مثبته ارائه شده پرداخت خواهدگرديد.

5- نظافت موتور خانه هاى سازمان و همجنين لوازم مورد نياز جهت اجراى نظافت بعهده پيمانکار مى باشد.

6- پرداخت کليه مزاياى قانونى پرسنل اعم ازحقوق و مزايا ،  حق بيمه ، ماليات ، اضافه کارى ،  وغيره بعهده پيمانکار مى باشد ، ضمنا سازمان از بابت هزينه غذاى و اياب و ذهاب پرسنل پيمانکار هيچگونه تعهدى ندارد.

7- پيمانکار متعهد مى گردد که لوله هاى موجود ساختمان شامل گاز وآب وهواى فشرده وخلاء را درصورت ليگ يا پوسيدگى ياافزايش احتمالى جديدرا درهرنوبت تاسقف 100 متر را تعويض وترميم و کنده کارى وتعميرات لازم را نيز انجام نمايد که دراين صورت تهيه لوازم با کارفرما وخدمات مربوطه با پيمانکار خواهد بود.

8- پيمانکار متعهد مى گردد درصورت گرفتگى لوله،دستشوئى وتوالت وفاضلاب وسپتيک وغيره اقدام ولايروبى نمايد.

9- پيمانکارمتعهد مى گردد امور مربوط به سيم کشى وکابل کشى رادرهر مقطع سيم يا کابل بنا به نياز سازمان انجام دهد.

10- پيمانکار متعهد مى گردد امور برقى که شامل افزايش يا کاهش ويا تعويض مهتابى چراغهاى خيابانى،لامپ هاى عمومى ونصب مهتابى کامل يا نصب کلـــــــيد وپــريز ازهــرنوع وبه هرمقــدار وهمچنين تعويض ترانسهاى مهتابى ونــصب جمع آورى ريسهاى رنگى ( به مناسبت اعياد ملى ومذهبى) رابه موقع انجام دهد.

11- پيمانکار متعهد مى گرددکه براساس برنامه زمان بندى شده نسبت به شستشو ونصب مجدد قابهاى مهتابى لامپهاى خيابانى،اطاقها وراهروها رابطور منظم انجام دهد.

12- پيمانکار متعهدمى گرددکه پرسنل بکارگرفته شده درکليه  شيفت ها را از پرسنلى که داراى تخصص برق وتأسيسات باشند انتخاب نمايد.

13- پيمانکار موظف است که درصورت بروز هرگونه اشکال فنى در سيستم هاظرف مدت 24 ساعت نسبت به رفع اشکال وراه اندازى سيستمها اقدام نمايد.

14- پيمانکار متعهدمى گرددکليه ابزارى که مورد نياز کار در سازمان مى باشد طبق ليست( پيوست شماره يک) رابه سازمان منتقل وتا پايان قرارداد حق خروج اين وسايل را ندارد و خروج اين لوازم از سازمان براى تعميرات آنهم با مجوز کتبى اداره خدمات و تاسيسات سازمان ميسر خواهد بود.

 

15- پيمانکار موظف است هر روز يکبار نسبت به بازديد وچک کردن وضعيت عملکرد سيستم آسانسور وتابلوهاى دستگاه ازحيث صحيح عمل کردن کنتاکتورها،رله ها،ميکروسوئيچ ها وهمچنين اسپکتروموتورها مربوطه به سيستم ترمز،سيم بکسها مراجعه ودرصورت وجود خرابى نسبت به رفع اشکال وتعمير اقدام نمايد.

16- با توجه به حساسيت کارآسانسور پيمانکار موظف است که مسئول نگهدارى آسانسورها راطى نامه کتبى پس ازانعقاد قراردادبه سازمان معرفى نمايد.

تبصره1- فرد معرفى شده بايد تخصص نگهدارى آسانسور را داشته باشد.

17- پيمانکار موظف است افرادى را بکارگمارد که صلاحيت فنى واخلاقى آنان به تأئيد کارفرما برسد درصورتى که درنظر داشته باشد فردى را جايگزين ديگرى نمايد اين امرکتباًوپس از تأئيد اداره خدمات ميسرخواهدبود.

18- نگهدارى وحفاظت از ابزار اعم ازوسايل رفاهى وغيره برعهده پيمانکاربوده وجنبه امانى دارد.

19- درصورتى که بعلت سهل انگارى يا قصور يا تعدى يا تفريط يا بى احتياطى يا بى مبالاتى يا عدم تبحر يا عدم تجربه يا عمداً يا سهواً از ناحيه پيمانکار يا پرسنل به اموال کارفرما خساراتى وارد گردديا اموال کارفرما که دراختيار پيمانکار يا پرسنل وى مى باشد مفقود ويا معيوب وياناقص ويا........گردد پيمانکار مسئول جبران کل خسارت يا خسارتهاى وارده خواهدبود وکارفرما براى تأمين خسارت مى تواند از محل تضمين حسن  انجام کار قرارداد ودرصورت عدم کفايت از طريق مراجع قضائى نسبت به استيفاء حقوق خود اقدام نمايد

20- پيمانکار متعهد مى گردد با پرسنل فنى ماهردر مدت24 ساعت امورفوق را انجام دهد.

تبصره2- در روزهاى تعطيل (پنج شنبه و جمعه و ايام تعطيل رسمى) حضور نيروهاى متخصص در سه شيفت کارى الزامى مى باشد.

21- انجام تعميرات درغير ازموارد اضطرارى بايستى بعداز ساعات ادارى صورت پذيرد.

22- پيمانکار موظف است دستورالعمل وسياستهاى سازمان را دررابطه با زمان روشن وخاموش کردن دستگاهها رعايت نمايد.

23- مسئوليت پاسخگويى به هرگونه ادعاى کارکنان پيمانکار  بعهده وى بوده وهيچگونه مسئوليتى متوجه کارفرما نمى گردد.مضافاًاينکه اين قرارداد تحت هيچ عنوانى تعهد استخدامى براى کارکنان پيمانکار در سازمان ايجاد نمى نمايد.

24- تهيه مصــــالح مصرفى ، شامل نوار تفلون ،  نــــــوار چسب برق ، چسب آکواريوم ، خمير، کنف ،تيغ موکت برى ، انواع پيچ و مهره و واشر ،واشر لاستيــــــکى شيرآلات ،رولپلاک ، ميخ ، ميخ پرچ ، بست کمربندى برق ، ميخ دوپايه و الکترود جوشکارى به عهده پيمانکار است .

 25- تنظيم ، روغن کارى ، تعمير ، تعويض قطعات ، بازرسى و امتحان همه قطعات و تجهيزات مکانيکى و الکتريکى ، سيستم هاى ارتباطيو تجهيزات امنيتى .

26- بازديد ونگهدارى سرويس هاى بهداشتى ، شبکه آب مرکز ، گاز شهرى و دفع فاضلاب

27- بازديد روزانه از شبکه برق و روشنايى ساختمان هاى ادارى ورفع نواقص و تعمير و تعويض آن

28- سرويس عمومى برج هاى خنک کننده در طول هر ماه فصل کارى برجها .

29- پيمانکاران موظف هستند پيش از تعمير و سرويس دستگاه هاى مورد نظر ،نسبت به نگهدارى برنامه ريزى شده و پيشگير بجـــــاى تعميرات اتفاقى اقدام کنند . همه دستگاه ها و تجهيزات بايد به

گونه اى مراقبت شوند که به طور سالم و منظم کار کنند و خرابى تجهيزات ولوازم تاسيسات ساختمان نبايد از 2 ساعت تجاوز کند . به استثناى موارد خاص که نياز به زمان طولانى براى تعمير لوازم و قطعات دارد .

 تهيه چک ليست هاى حاوى گزارش ها و تغييرات اساسى سيستم گرمايشى وسرمايشى ( کپى پيوست ) در سابقه دستگاه و ارايه گزارش هاى ماهانه به دفتر خدمات و پشتيبانى .

31- پيمانکار ملزم به ارايه برنامه نگهدارى پيشگيرانه است و بايد به طور ادوارى کارآيى برنامه را ارزيابى ودر صورت نياز ، تغييرات لازم را در آن اعمال نمايد .

32- براى تمام دستگاه هاى مکانيکى و الکتريکى بايد چک ليست تهيه کرده ودر آن تمام موارد بازرسى و فاصله زمانى هر يک از آنها ثبت شود . در تهيه چک ليست ، استفاده از دستورالعمل هاى بهره بردارى ، نگهدارى و تعمير هر دستگاه که توسط کارخانه سازنده تهيه مى شود ، الزامى است .

33- پيمانکاران موظف هستند برنامه کامل براى آموزش پرسنل بهره بردار و نحوه نگهدارى و تعميرات مورد نظر تهيه کنند . تا آنان با سيکل کار و خصوصيات بهره بردارى دستگاه هايى که مسووليت آن را بر عهده دارند به خوبى آشنا شوند . آنان بايد علاوه بر شناخت مکانيکى دستگاه ها ، با فلسفه پيشگيرى آشنا شده و آموزش هاى لازم را ببينند .

34- هرگونه تعميرات مربوط به تاسيسات ساختمان ها بايد بر حسب نياز و بر اساس برنامه زمان بندى مدون و منظم که به پيمانکار ابلاغ مى شود ، انجام شود . نظارت بر آنها بر عهده ناظر دستگاه کارفرما است .

35- تمام خدمات نگهدارى و سرويس بايد بر اساس دستورالعمل ها ، کتاب هاى راهنما و بروشورهاى آنها انجام شود و منطبق با استانداردهاى ملى نگهدارى تاسيسات و تجهيزات در رابطه با بازرسى ها باشد .

36- پيمانکار مکلف است گزارش مکتوبى را  حداکثر طى مدت مدت 2 روز  پس از هر بازرسى تهيه و به واحد ذى رابط ارائه نمايد . اين اطلاعات ، شامل : نام دستگاه ، لوازم يا تجهيزات مورد نظر ، مکان استقرار آن ، فعاليت هاى پيشگيرانه و فعاليت هاى تعميراتى انجام شده ، تاريخ بازرسى ، نام بازرس ، وضعيت کلى دستگاه است .

37- پيمانکار موظف است بلافاصله پس از اعلام خرابى از طرف اذاره خدمات و تاسيسات سازمان، کار تعميرات را آغاز و نتيجه کار اعلام نمايد.

39- همه تعميرات بايد بر اساس تعميرات استاندارد و متداول و با استفاده از ابراز و قطعات مشخص شده توسط کارخانه سازنده و يا اقلام مورد نياز با کيفيت يکسان يا بالاتر انجام شود .

40- پيمانکار موظف است گزارش مکتوبى را  حداکثر ظرف مدت 2 روز کارى پس از انجام تعميرات تهيه و ارايه کرده و در آن تاريخ و زمان اعلام خرابى ، محل استقرار ، تعميرات انجام شده و نام تعميرکار را قيد کند .

41- در صورت بروز هر گونه خسارت که ناشى از قصور و سهل انگارى عوامل پيمانکار در حفظ و نگهدارى تاسسيسات مورد اشاره باشد ، کارفرما مى تواند راساً نسبت به جبران خسارت از محل سپرده هاى حسن انجام کار و ساير تضمين هاى پيمانکار ، اقدام کند .

42- در صورتى که قسمتى از امور مربوط به تاسيسات ، با کيفيت مطلوب انجام نشود و پيمانکار به هر دليل نتواند در مهلت مقرر نسبت به رفع نقص يا نواقص موجود اقدام کند ، کارفرما مى تواند ضمن ارجاع کار به غير ،‌هزينه هاى اجراى آن را محاسبه و از پرداخت هاى به پيمانکار کسر کند .

  43- پيمانکار موظف است تمام اقداماتى را که براى بهره بردارى بهتر از تاسيسات ، تجهيزات ، کارآرايى و افزايش ايمنى و طول عمر آنها مورد نياز است ، به طور کتبى به کارفرما اعلام کند .

 

44- پيمانکار موظـف است انجام سرويس ها و عمليات دوره اى مورد نياز براى نگهدارى بهينه دستگاه ها رابلافاصله به کارفرما گزارش کرده و ليست اقلام مورد نياز را حداقل 2 ماه قبل  کتباً درخواست نمايد .

45- براى حفظ ، نگهدارى و امنيت تاسيسات ساختمان هاى ادارى ، استفاده از کشيک به طور شبانه روزى ، ايام تعطيل و ساعات غير ادارى الزامى است .

46- پيمانکار بايد تمام تجهيزات مربوط به آسانسورها را بازرسى ، آزمايش ، تعمير و نگهدارى نمايد تا از عملکرد مطمئن و ايمن آنها اطمينان حاصل شود .

47- اقدامات مربوط به نگهدارى پيشگيرانه بايد بر اساس زمانبندى منظم انجام شود .

48- تعمير آسانسورها بايد حسب نياز انجام شود .

49- تمام خدمات نگهدارى بايد بر اساس دستورالعمل ها ، کتاب هاى راهنما مربوط به توليد کنندگان آسانسور انجام شود ومنطبق با استانداردهاى ملى نگهدارى آسانسور در رابطه با بازرسى ها باشد .

50- خدمات متداول تعمير و نگهدارى آسانسور ،شامل موارد ذيل است ، ولى محدود به اين موارد نيست .

51-تنظيم ، روغن کارى ،‌تعمير ، تعويض قطعات ،

52-بازرسى و امتحان آسانسورها ونيز تمام قطعات و تجهيزات مکانيکى مربوط ، سيستم هاى ارتباطى و تجهيزات امنيتى.

53- بازرسى و نگهدارى سيستم مخزن سر ريز روغن هيدروليک ، شامل برطرف کردن روغن اضافى به اندازه لازم.

54- تعمير و تعويض قطعات برقى ، مکانيکى و هيدروليکى ، حسب لزوم و با استفاده از قطعات استاندارد پيشنهادى کارخانه توليد کننده . چنانچه قطعات پيشنهادى در دسترس نباشد ، قطعات تعويضى بايد مشابه يا مطلوب تر از قطعه استاندارد باشد .

55- تهيه مواد مصرفى ازقبيل سوخت وروغن ،موادشيميايى جهت شستشوى سيستمهادر
 موتورخانه ها وهمچنين تهيه قطعات يدکى بعهده کارفرما مى باشد.

56-کارفرما موظف است ضمن انجام حضوروغياب نتيجه راشامل روزهاى کارکرد،غيبت،مرخصى وغيره ........رادراواخر هرماه به پيمانکاراعلام نمايد.

57-از هرپرداختى به پيمانکاربه ميزان 10 درصد سپرده حسن انجام کار کسرمى گردد.

تبصره3: استردادحسن انجام کاردرپايان سال ودر صورت تأئيد انجام کارتوسط سازمان صورت مى گيرد.

58- چنانچه دستگاههاى حرارتى وبرودتى دراثرمسامحه ويا سهل انگارى ،عدم تبحروياعدم مهارت ويا تجربه ،تعدى وياتفريط توسط افراد پيمانکار ازکاربيفتدبه ازأ هرهفته (5 روزکارى)تأخيردر
راه اندازى به بيش ازپانزده روز بطول انجامد ضمانت حسن اجراى پيمان وهمچنين اجرت همان ماه بنفع سازمان ضبط وسازمان ميتواند بطور يک جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام وکليه خسارات وارده رااز پيمانکار مطالبه وياازمحل مطالبات وى راساًکسر نمايدوچنانچه ازتأديه آن خوددارى شود ازطريق مراجع ذى صلاح نسبت با استيفاءآن اقدام نمايد.تشخيص ورود خسارات وميزان آن بانظر کارشناسان منتخب سازمان مى باشد.همچنين درصورتى که دستگاههاى مورد تعمير ونگهدارى موضوع قرارداد به علت بى توجهى وفقدان دانش فنى وسهل انگارى ومسامحه ويا تخلف عمدى پيمان
ـــکار ملزم ومتعهد گرديد کليه خسارات وارده را که به تشخيص کارشناس منتخب سازمان وارد

 شده تأديه نمايدوپيمانکار حق هرگونه اعـــــتراض رادرکليه مـــوارد ازخود سلب وساقط نموده وبا اعــلام ميزان خسارات پيمانـکار ملزم است دراسرع وقت نسبت به تأديه آن اقدام والااقدامات

 قانونى جهت استيفاءآن خواهدشد که دراينصورت علاوه بر خسارات وارده به سازمان ،مسئول عواقب ناشى از طرح دعاوى مربوط نيز ازهرحيث وفق مقررات وقوانين به سازمان خواهدبود.

59 - در صورتيکه هريک ازپرسنل پيمانکار بنا به هردليل درسر کارحاضر نشوند پيمانکار موظف است سريعاً نسبت به جايگزين نمودن فرد يا افراد مورد نظر اقدام ودرصوردت تأخير درجايگزين نمودن براساس بند 17 شرايط عمومى قراردادعمل خواهد شد

تبصره4:پيمانکار موظف است فرد يا افرادى را که بعنوان جايگزين انتخاب مى نمايد ازافرادى باشد که ازلحاظ کارى معادل فردى است که درسر کارحاضر نشده است .

60-چنانچه پيمانکار ازافراد فاقد صلاحيت فنى استفاده نمايد،بنحوى که درمواقع ضرورى ولزوم قادربه  انجام وظيفه محوله درموضوع قرادادرانداشته باشد،علاوه برجبران خسارت احتمالى،سازمان ميتواندنسبت به عدم پرداخت حق الزحمه پيمانکارخودبه تناسب ميزان قيد شده درموضوع قرارداد نسبت به اعمال جريمه اقدام نمايد.

61 – پيمانکار متعهد مى نمايد وسيله نقليه يا تنخواه اى را در اختيار سرپرست کارگاه به منظور جابجايى پرسنل خود به منظور اجرايى نمودن کارهاى مورد تعهد در مکان هاى موضوع قراردا د در نظر بگيرد و سازمان تعهدى نسبت به جابجايى پرسنل پيمانکار به مکانهاى مورد تعهد ندارد.

.

پيمانکار                                                                               کارفرما                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالى

 

برگ تعهد وپيشنهاد قيمت

 

اينجانب / اين شرکت                                پيشنهاد دهنده مناقصه سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور باملاحظه وبررسى فرمهاى مناقصه شامل برگ شرايط ومشخصات مورد مناقصه وپيش نويس اجمالى قرارداد ودقت درکليه شرايط آن ، باآگاهى و مطالعه کامل کليه شرايط واسناد ومدارک مناقصه را قبول نموده وبا امضاءذيل هريک از فرمها که به پيوست مى باشند انجام موضوع مناقصه رابه شرح زير تعهد مى نمايم

مبلغ پيشنهادى براى موضوع مناقصه درپاکت ج بصورت حجمى                                               ريال ميباشد./

مبلغ به حروف(                                                                                                             )

ضمنا آناليز قيمت يک نفر نيز ضميمه اين برگه مى باشد.

 

 

 

 

 

 

ضمناً سپرده قابل قبول شرکت درمناقصه که به نفع سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور باشد را در پاکت (الف) و کليه مدارک مستند را در پاکت (ب) به پيوست تقديم ميدارم./

 

 

 

                                                                                مهر وامضاء معتبر پيشنهاد دهنده

 

 

 

 

بسمه تعالى

فرم قرارداد واگذارى فعاليت هاى پشتيبانى و خدماتى

(موضوع تصويبنامه شماره 38326/ت 27506 هـ مورخ 5/9/1381 هيأت وزيران)

 

 

سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور

 


                                                                                   ع ـ 130(2-85) سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور

1ـ نام دستگاه (کارفرما) :

2ـ نام نماينده دستگاه : 

 

3ـ سمت نماينده دستگاه :

4ـ نام شرکت (طرف قرارداد) :

شماره ثبت شرکت:

  تاريخ ثبت شرکت :

 

* 5ـ شماره و تاريخ تعيين صلاحيت شرکت :

شماره :                                             تاريخ :

توسط:

6ـ نام نماينده شرکت طرف قرارداد :  

  

 

7ـ سمت نماينده شرکت طرف قرارداد :  

 

8ـ شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه :  

شماره :                            تاريخ :

9ـ موضوع قرارداد :

1ـ9ـ نوع کار :

2ـ9ـ واحد کار

3ـ9ـ حجم کار :

4ـ9ـ کيفيت کار :

5ـ9ـ امکانات و تجهيزات مورد نياز :

6ـ9ـ ساير :  

 

 

10ـ مدت انجام قرارداد:

مدت زمان انجام قرارداد از تاريخ امضاء به مدت :  تاريخ شروع :                            تاريخ خاتمه :‌

 

 

11ـ مبلغ قرارداد :

*   1ـ11ـارزش هر واحد کار :                                                        ريال

2ـ11ـ کل مبلغ قرارداد :                                                               محل تأمين اعتبار

    ارزش حجم کل کار شامل هزينه هاى پرسنلى ومواد مصرفى وتجهيزات وهزينه وسهم مديريت مى باشد .

*مبناى محاسبه ارزش هر واحد کار در خدمات استاندارد شده استانداردحجمى خدمات صادره از سوى سازمان مديريت وبرنامه ريزى کشور مى باشد

 

     

 

12ـ نحوه پرداخت پس از کسر کليه کسورات قانونى و اقساط پيش پرداخت :

پرداخت براساس تأييد کارفرما در هر مرحله به شرح زير صورت مى گيرد:

1ـ12ـ پيش پرداخت به مبلغ                ---------                          ريال در تاريخ  ---------------

2ـ12ـ پرداخت هاى ماهانه به مبلغ                                 ريال در پايان هر ماه

3ـ12ـ ساير اشکال پرداخت (در صورت توافق) :

 

 

13ـ  روش اصلاح قرارداد :

1ـ13ـ کارفرما مى تواند در صورت ضرورت و با توافق شرکت پيمانکار نسبت به تغيير ميزان کار مبلغ قرارداد را تا.... درصد کاهش يا افزايش  دهد.

2ـ13ـ کارفرما مى تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمى در خدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از نيروها را با کاهش مبلغ قرارداد (حداقل به ميزان حقوق و مزاياى افراد مذکور) به شرکت طرف قرارداد اعطا نمايد.

3ـ13ـ کارفرما مى تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراى اين قرارداد و رعايت مقررات عمومى، شرايط اختصاصى را که لازم مى داند به اين قرارداد الحاق نمايد.

4-13-در صورتى که طرفين قرارداد به هر عنوان مايل به همکارى نباشند ضروريست حداقل يک ماه قبل موضوع را کتبا به طرف مقابل اعلام واز اينکه طرف قرارداد اطلاع يافته است اطمينان حاصل نمايند.

 

14ـ تعهدات کارفرما :

1-14-کارفرما موظف است با اعلان وزارت کار وامور اجتماعى مبنى بر عدم رعايت پرداخت هاى قانونى وحقوق حقه کارگران از سوى پيمانکار ذى ربط که پس از دو بار اخطار با فاصله يک ماه صورت مى گبرد با رعايت مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد وپس از آن عقد هر گونه قرارداد با پيمانکار مزبور ممنوع مى باشد

2ـ 14- کارفرمايک نفررا به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت همکارى و ايجاد هماهنگى هاى لازم کتباً به شرکت طرف قرارداد معرفى مى‌نمايد.

3ـ14ـ کارفرما موظف است هزينه هاى انجام خدمات را طبق قرارداد رأس موعد از محل اعتبارات تخصيص يافته، پرداخت نمايد و در صورت تأخير نيز خسارت مربوط را پرداخت نمايد.

4ـ14ـ کارفرما متعهد مى شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختيار شرکت طرف قراردا، قرار دهد..

5ـ14ـ کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام کار و اجراى کليه تکاليف قانونى و هر نوع پاسخگويى به مراجع ذيربط را از شرکت طرف قرارداد اخذ نمايد.

6ـ14ـ کارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب هاى مربوط در رأس موعد مقرر لازم معمول دارد.

7-14-کارفرما متعهد مى شود که با توجه به هر گونه تغيير مبناى حقوق سال 87پرسنل با سال 1388را که توسط مراجع رسمى اعلام مى گردد . در قالب يک الحاقيه  که مورد توافق طرفين قرارداد ميباشد را  اضافه و  به پيمانکار پرداخت نمايد .  

 

15ـ تعهدات شرکت طرف قرارداد :

1-15-کليه تعهدات پرسنلى مربوط به قانون کار به عهده پيمانکار مى باشدودستگاههاى اجرايى جز در اجراى تبصره يک ماده 13 قانون کار هيچگونه تعهدى در اين زمينه نخواهند داشت.

2-15- در صورتى که دستگاه اجرايى متوجه تخلف شرکت پيمانکار شود پرداختى به کارکنان را از محل قرارداد از طريق ذيحساب يا مسئول امور مالى حسب مورد انجام خواهد داد ومتناسبا هزينه هاى مديريتى پيمانکار کاهش خواهد يافت.

3ـ15ـ شرکت طرف قرارداد يک نفر را به عنوان نمايندة تام الاختيار خود جهت پاسخگويى و ايجاد هماهنگى هاى لازم در انجام خدمات موضوع

قرارداد کتباً به کارفرما معرفى مى نمايد.

4ـ15ـ شرکت طرف قر ارداد متعهد مى گردد نيروى انسانى واجد شرايط، امکانات و تجهيزات را به ميزان کافى جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گيرد.

5ـ15ـ شرکت طرف قرارداد متعهد مى گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندى که به تأييد کارفرما مى رساند انجام دهند.

6ـ15ـ شرکت طرف قرارداد متعهد مى گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتى نمى باشد.

7ـ15ـ شرکت  طرف قرارداد متعهد مى گردد مقررات قانون کار و قانون تأمين اجتماعى را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و خقوق کارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويى به شکايات و اجراى آراء مربوط به هيأت هاى حل اختلافات کارگرى و ساير تعهدات قانون کار را به عهده بگيرد.

8ـ15ـ شرکت طرف قرارداد حق واگذارى موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر کلاً يا جزئاً (اعم از حقيقى يا حقوقى) ندارد.

9ـ15ـ هرگونه تغيير در وضعيت شرکت طرف قرارداد مى بايستى ظرف مدت 5 روز کتباً به کارفرما اعلام گردد.

10ـ15ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأييد سازمان تأمين اجتماعى رسيده است به کارفرما ارائه نمايد.

11ـ15ـ در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانونى کارکنان(به استئناى کارکنان موضوع بند 2-13 همين فرم) به عهده شرکت طرف قرارداد مى باشد.

12ـ15ـ شرکت طرف قرارداد متعهد مى گردد براى نيروى انسانى شرکت در موارد ضرورى که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد.

13ـ15ـ شرکت متعهد مى گردد آموزش هاى تخصصى و حرفه اى لازم را به کارکنان خود (جهت واگذارى کار) بدهد.

14ـ15ـ ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کيفيت انجام کار آنان به عهده شرکت است و شرکت در مقابل دستگاه پاسخگوست.

15ـ15ـ شرکت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاى جارى دستگاه، حفظ اسرار و نکات ايمنى مى باشد.

16ـ15ـ به منظور حسن اجراى قرارداد، طرف قرارداد موظف است به ميزان مبلغ قرارداد ضمانت نامه معتبر و قانونى بسپارد.

 

16ـ نظارت :

1ـ16ـ کارفرما موظف است حسبت کميت و کيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقى و حقوقى) واجد شرايط را که صلاحيت آنان به تأييد بالاترين مقام دستگاه رسيده است، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفى نمايد.

2ـ16ـ کليه پرداخت ها به طرف قرارداد با تأييد ناظر يا ناظرين صورت مى گيرد.

3ـ16ـ نظارت بر اجراى تعهدات قانونى شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است.

4ـ16ـ ناظر به کليه کارکنان و واحدها معرفى مى شود تا بر حسن اجراى قرارداد توسط شرکت و کارفرما نظارت نمايد و مشکلات به ناظر منعکس گردد.

5ـ16ـ ناظر بايد مکانيزم اجرايى نظارت را با توجه به شيوه هاى علمى و مديريتى مبتنى بر نظرسنجى پيش بينى و اعمال نمايد.

6ـ16ـ در صورتى که کارفرما تشخيص دهد که شرکت کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثى واگذار نموده و يا در نحوه انجام کار قصور ورزيده و يا به هر دليلى از انجام موضوع قرارداد سرباز مى زند، بايستى در جهت جلوگيرى از تضييع حقوق دستگاه نسبت به قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزينى شرکت ديگر اقدام نمايد و شرکت حق هيچگونه اعتراضى را ندارد.

 

 

17ـ شرايط عمومى قرارداد :

1-17-وجوه مربوط به حقوق ومزايا وحق الزحمه وپاداش وساير پرداخت هاى قانونى کارکنان طرف قرارداد (مطابق ليست تنظيمى پيمانکار) به حساب بانکى که در يکى از بانک ها با امضاى مشترک نماينده دستگاه اجرايى ونماينده پيمانکار طرف قرارداد افتتاح مى گردد واريز خواهد شد

.حساب ياد شده دولتى نيست وپرداخت ار آن صرفا براى واريز خالص حقوق ومزايا کارکنان وواريز کسور قانونى ليست هاى مربوط شامل ماليات وبيمه وغيره خواهد بود .اين حساب پس از لغو يا خاتمه قرارداد با امضاى طرفين بسته خواهد شد.

2-17-پيمانکار موظف به دريافت رسيد حق بيمه وماليات هاى پرداختى وساير کسورات قانونى مربوط به هر صورت وضعيت از حساب بانکى مشترک با کارفرما از واحد هاى مربوط وسازمان تامين اجتماعى وارائه آن به دستگاه اجرايى خواهد بود.

3ـ17ـ کارفرما در قبال مطالبات نيروى انسانى شرکت در زمينه قانون کار، قانون تأمين اجتماعى و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعى، سازمان تأمين اجتماعى و ساير مراجع قانونى ذيربط و ذيصلاح هيچگونه مسئوليت  مستقيمى ندارد.

4ـ17ـ کارفرما حق هرگونه دخالتى در امور داخلى شرکت طرف قرارداد را نظير معرفى کارکنان، نحوه مديريت و از خود سلب مى نمايد.

5ـ17ـ در صورتيکه براساس گزارش کتبى ناظر، طرف قرارداد در اجراى تعهدات خود از نظر کمى يا کيفى کوتاهى و قصور داشته باشد:

 

ـ در مرحله اول ………5%……… درصد جريمه از رقم مورد تعهد کسر مى شود.

ـ در مرحله دوم ………1……… درصد جريمه از رقم مورد تعهد کسر مى شود.

ـ در مرحله سوم ………5……… درصد جريمه از رقم مورد تعهد کسر مى شود.

در مرحله چهارم موضوع در کميته اى با حضور نمايندگان کارفرما، طرف قرارداد و ناظر، بررسى و تصميم گيرى مى شود، حکم تصميمات کميته لازم الاجرا است.

6ـ17ـ در صورت ايراد خسارت و عدم اجراى تعهدات از سوى طرف قرارداد، دستگاه مى تواند به ميزان درصدى از مبلغ قرارداد از محل طلب ها، ضمانت نامه ها و سپرده هاى شرکت اخذ خسارت نمايد.

7ـ17ـ هرگونه قرارداد که نتيجه آن بکارگيرى نيروى انسانى باشد ممنوع است.

 

 

 

 

 


18ـ نشانى طرفين  جهت انجام مکاتبات :

1ـ18ـ نشانى کارفرما : نشانى : تهران – ميدان آزادى – خيابان معراج – تلفن : 66041981   فاکس 66009338 صندوق پستى 1494-13185

نشانى پست الکترونيک :  Compu.cent @ mail.dci.Co.ir

 

2ـ18ـ نشانى شرکت طرف قرارداد :

نشانى : تهران –

نشانى پست الکترونيک :

نشانى هاى فوق به منزله اقامتگاه قانونى طرفين مى باشد لذا مکاتبات رسمى و ارسال مراسلات از طريق نشانى هاى فوق الذکر قانونى تلقى مى شود. در صورت تغيير نشانى طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يکديگر را کتباً مطلع نمايند. در غير اين صورت کليه نامه ها ابلاغ شده تلقى و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمى باشد.

 

19ـ امضاء طرفين قرارداد :

 

اين قرارداد در 19 بند و 5 نسخه ] جهت : طرف قرارداد، دستگاه (کارفرما)، وزارت کار و امور اجتماعى، سازمان مديريت و برنامه ريزى استانها و ساير موارد مورد نياز[ تهيه و تنظيم شده که پس از امضاى طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.

 

 

مهرو امضاء کارفرما :                                                                                                          مهرو امضاء شرکت طرف قرارداد :

نام و نام خانوادگى نماينده :                                                                                                 نام ونام خانوادگى نماينده:

سمت :                                                                                                                                 سمت :

محل امضاء                                                                                                                          محل امضاء

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست ابزار

نام ابزار

تعداد

آچار لوله گير در سايزهاي1- 2 – 3 – 4 اينچ

هر کدام يکعدد

آچار فرانسه سايز هاى کوچک ، متوسط ، بزرگ

هر کدام يکعدد

آچار تخت

يکدست کامل

آچار رينگى

يکدست کامل

آچار آلن (اينچ ، ميلى متر) پايه بلند

دودست کامل

آچار شلاقى

يکعدد

انبر قفلى

دو عدد

حعبه بکس

يکدست کامل

موتور جوش با متعلقات جانبى

يکدستگاه

اره آهن بر

يک عدد

دستگاه فرز در سايزهاى بزرگ و کوچک

هر کدام يکدستگاه

دريل برقى(معمولى و ضربه اى) با متعلقات جانبى

يکدستگاه

لوله باز کن با فنرهاى به متراژ 10-15-20

يکدستگاه

آمپر متر کلاف

هر کدام يکدستگاه

پک با متعلقات جانبى جهت لوله هاى چدنى

يکدستگاه

حديده جهت لوله با سايز 5/0 -1-2-3 اينچ (دستى)

يکدستگاه

حديده جهت لوله با سايز 5/0 -1-2-3 اينچ (برقى)

يکدستگاه

تستر

سه دستگاه

گيره(سه پايه) لوله کشى

يکدستگاه

روغن دان

يکدستگاه

دستگاه پرچ لوله هاى مسى

يکدستگاه

دستگاه پرس کاپشو

يکدستگاه

چکش در سايزهاى سنگين ،متوسط و سبک

هر کدام يکعدد

کلاه ايمنى

چهار عدد

دستکش جوشکارى ساق بلند

دو جفت

دستکش پلاستيک ساق بلند

دو جفت

کيف ابزار پرسنل

به تعداد پرسنل کارگاه

فاز متر

به تعداد پرسنل کارگاه

پيچ گوشتى دو سو در دوسايز مورد مصرف

به تعداد پرسنل کارگاه

پيچ گوشتى چهارسودرسايزهاى موردمصرف

به تعداد پرسنل کارگاه

نام ابزار

تعداد

انبردست

به تعداد پرسنل کارگاه

سيم چين

به تعداد پرسنل کارگاه

دم باريک

به تعداد پرسنل کارگاه

پيچ گوشتى چهار سو 60سانت

يکعدد

مته در نوع و سايز هاى مختلف

بر حسب نياز کارگاه

سنگ فرز

بر حسب نياز کارگاه

فرچه سيمى

بر حسب نياز کارگاه

دريل هيلتى

يکدستگاه

قلم مخصوص سرب کوبى

يکدستگاه

شلنگ شارژ گاز

يکدستگاه

دستگاه هوا برش با متعلقات جانبى

يکدستگاه

سر پک جوشکارى

يکدستگاه

سوهان (تخت، گرد، سه پهلو)

هر کدام يکعدد

کف تراش لوله

يکدستگاه

آچار کلاغى

يکدستگاه

هويه به همراه لوازمات جانبى

يکدستگاه

ماسک و عينک برشکارى

هر کدام يکعدد

چراغ قوه(بزرگ) با متعلقات جانبى

دو عدد

کوليس

يکعدد

فولى کش(بزرگ و کوچک)

هرکدام يکعدد

متر فلزى (5متر)

يکعدد

اسيد سنج

يکعدد

نردبان 2 و 3 مترى از جنس آلمينيوم

هرکدام يکعدد

اتو لوله کشى

يکدستگاه

گونيا

يکعدد

تراز

 يکعدد

پيچ گوشتى دو سو 60 سانت

 يکعدد

پمپ جهت شستشوى سيستمها با اسيد 

يکدستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متراژ

نوع فعاليت

واحدکار

توضيحات

 

نگهدارى تاسيسات

متر مربع

02/42140متر مربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمعه تعالى

 

ليست تأسيسات ودستگاههاى حرارتى وبرودتى

 

الف) موتور خانه ساختمان مرکزى (ساختمان شماره1 )

1-      ابزوربشن مارک سارى پويا يا ظرفيت 320 تن به همراه يکدستگاه برج فايبرگلاس مربوطه

2-      دو دستگاه پمپ برج خنک کننده K.S.B آلمان

3-      دودستگاه پمپ سيستم ابزوربشن K.S.B آلمان

4-      يکدستگاه سختى گير

5-      يکدستگاه منبع آبگرم باکوئل بخار

6-      چهاردستگاه کمپرسور

7-      دودستگاه ديگ بخار اراک با قدرت LBS/HR 6170

8-      منبع تغذيه زيزمينى بادودستگاه پمپ آب منطقه اى

9-      هفت دستگاه هواساز موجوددرراهروهاى مجموعه ساختمان

10-    سه دستگاه کمپرسور هوابامخزن مربوطه به هواى فشرده ساختمان

11-   منبع تحت فشار باپمپ مربوطه به آزمايشگاه يکدستگاه

12-   يکدستگاه برج خنک کن مربوط به ابزوربشن

        13- پمپ خلاءدو دستگاه

        14-هشت دستگاه کولر آبى

 

ب) موتورخانه ساختمان توسعه آزمايشگاهها و تاسيسات جانبى

1- د و دستگاه ديگ آبگرم تهويه دانان 500 هزارکيلو کالرى بامشعل گازى مربوطه

2- دو دستگاه چيلر دايکينگ ژاپن 160 تن باچهار دستگاه کمپرسور40 تنى

3- دو دستگاه کمپرسور هوا درمحوطه ساختمان انبار

4- يکدستگاه سختى گير

5- سه دستگاه پمپ چيلدواترمربوط به سيسيتم ساختمان موتورخانه رستوران

6- سه دستگاه پمپ برج خنک کن مربوط به چيلر دايکينگ

7- منبع آب گرم بايکدستگاه پمپ خطى

8-هفت دستگاه پمپ زمينى مربوط به سيستم زمستانى

9- چربى گيرو سپتيک مربوط به فاضلاب آشپزخانه

10- چهاردستگاه هواساز مربوط به طبقه دوم ساختمان وآمفى تئاتر ورستوران وآشپزخانه

11- دودستگاه سردخانه رستوران،بالاى صفرو زيرصفر

12- دودستگاه يخ ساز

13- يکدستگاه نوشابه خنک کن

14- يکدستگاه گرم کن غذا

15- چها دستگاه هودآشپزخانه

16- 3 دستگاه يخچال ايستاده

17- يکدستگاه يخچال فريزر ويترينى

18- 6 دستگاه اجاق خوراک پزى

19- سه دستگاه کباب پز اتوماتيک و دستى

20- چهار دستگاه دم کن برنج

21- يکدستگاه فر پيتزا پز

22- دودستگاه برج خنک کن مربوط به چيلر دايکينگ

ج) موتورخانه ساختمان شماره دو (حوزه رياست)

1- يکدستگاه چيلر 100 تنى باچهار کمپرسور 25 تن

2- دودستگاه ديگ آبگرم کن بامشعل گازى

3- پمپ چيلدواتر دودستگاه

4- دو دستگاه پمپ برج خنک کن مربوط به چيلر

5- دودستگاه پمپ آبگرم مربوط به سيستم زمستانى

6- دو دستگاه پمپ سير کوله بلان کاست مربوط به منبع دوجداره آبگرم مصرفى

7- يکدستگاه هواساز مربوط به نمازخانه

8- دو دستگاه برج خنک کن مربوط به چيلر

9- يکدستگاه منبع انبساط چهارگوش فلزى 200 ليترى

10- يکدستگاه هواکش مربوط به تهويه سرويس هاى بهداشتى

چ) موتورخانه پژوهشکده

1- يکدستگاه ديگ آبگرم بامشعل گازى

2- دو دستگاه پمپ سيرکوله مربوط به سيستم

3- يک عدد منبع دوجداره 500 ليترى جهت آبگرم مصرفى

4- ده  دستگاه کولرآبى 4500

5- چهاردستگاه کولرآبى 13000

خ) نگهبانى درب سازمان

1- دودستگاه کولرآبى 4500

2- يک عدد بخارى گازى

3- يک  دستگاه آب سردکن دوشير

 

د) متفرقه

1- يک حلقه چاه عميق باپمپ و تجهيزات کامل ومنبع هوايى

2- يکدستگاه ژنراتورباقدرت 400 کيلووات با کليه تجهيزات کامل

3- دو دستگاه پمپ آب جهت آبيارى فضاى سبز(محل استقرار درتصفيه خانه استخر)

4- دو عددمنبع گازمايع 3000 ليتر

5- کولرگازى 37 دستگاه

6- هواکش هود آزمايشگاهى 41 دستگاه

7- 14 دستگاه آب سردکن درحال کارتک شير موجوددرقسمت هاى مختلف سازمان

 

 

 

ز) موتور خانه ساختمان خليج و تاسيسات جانبى

1-  ده دستگاه کولرآبى 4500

2 – پنج دستگاه کولر آبي13000

2- يک حلقه چاه آب  عميق با پمپ وتجهيزات کامل

3- دو دستگاه کمپرسور هواى با همرا منبعهاى مربوطه

4- دو دستگاه ديگ آبگرم با مشعل دو گانه سوز

5 – دو دستگاه آبسردکن تک شير