چینه شناسی
چینه شناسی
نقشه ساده زمین شناسی ایران
(بر پایه سن)
Simplified Geological Map of Iran
(based on age)
based on the 1:1,000,000 geological map and gsi analyses

راهنمای نقشه
نوزیستی
Cenozoic
میانه زیستی
Mesozoic
دیرینه زیستی
Paleozoic
پیش از کامبرین
Protrozoic
 
 
copyright 2007-2008, all right reserved. Geological Survey of Iran